Transportera avfall och farligt avfall

När du ska transportera avfall från din verksamhet är det viktigt att du har tillstånd för det, om det behövs. Vilka avfallstransporter som kräver ett tillstånd eller en anmälan bestäms av reglerna i Avfallsförordningen.

 • Utan en anmälan eller tillstånd får du, om avfallet uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet, transportera upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per kalenderår.
 • Om du har anmält en avfallstransport till Länsstyrelsen (länk), kan du också få ett godkännande om att transportera upp till 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Den mottagare som du lämnar det farliga avfallet till måste ha tillstånd för att ta emot det.
 • Om det uppkommer större mängder farligt avfall än 100 kilo eller 100 liter per år i din verksamhet, får det bara transporteras av verksamhet eller ett företag som yrkesmässigt har tillstånd för att göra det.
 • Om du är en transportör som yrkesmässigt vill transportera avfall, måste du söka tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

Transportera farligt avfall

När du transporterar farligt avfall som kräver tillstånd, ska du som lämnar avfallet även skapa ett transportdokument. Transportören eller det företag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Men det är viktigt att du kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som ska ta emot avfallet efter transporten har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter följande uppgifter:

 • avsändarens namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod.
 • mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer.
 • hämtningsdatum.
 • avfallsmängd.
 • avfallskod, enligt bilaga 4 i avfallsförordningen, för varje typ av farligt avfall som lämnas.

Ladda ner ett exempel på transportdokument (pdf).

Transportdokumentet undertecknas av dig som lämnar avfallet och följer sedan med transportören under transporten till anläggningen som ska ta emot det. Mottagaren ska sedan skicka en bekräftelse till din verksamhet, när det farliga avfallet har tagits emot.

Spara transportdokumentet

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för din verksamhets egenkontroll och uppföljningsarbete. Om transportdokument saknas kan verksamheten få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Transportörens anteckningsskyldighet

Om du transporterar farligt avfall ska du för varje avfallsslag anteckna:

 • var de olika avfallsslagen kommer ifrån
 • till vilka anläggningar olika slags avfall transporteras
 • hur mycket som transporteras varje år
 • på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Du ska spara dessa anteckningar i minst ett år.