Förorenade områden

Förr i tiden var det inte helt ovanligt att man grävde ned giftigt avfall i marken eller lämnade kemikaliespill utan att ta hand om det. I dag kan föroreningar i mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar skada eller allvarligt påverka människors hälsa och miljön. Därför ska du informera miljöförvaltningen om upptäckter eller arbetar i förorenade områden.

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare verksamheter är viktigt i arbetet för att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för farliga ämnen.

Informera om du upptäckt eller orsakat en förorening

Vid nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade.

Om du upptäcker, misstänker eller orsakar en förorening som kan leda till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, har du enligt miljöbalken en skyldighet att genast informera miljöförvaltningen. Detta ska du göra även om du tidigare visste att området var förorenat. Om du föroreningen riskerar att sprida sig, ska du även kontakta räddningstjänsten.

Använd stadens e-tjänst för att informera miljöförvaltningen om en förorening. I e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation.

Informera miljöförvaltningen om en förorening.

Anmäl grävning, sanering och markarbeten

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man utför arbeten i förorenade områden, till exempel vid grävning, sanering, återanvändning av schaktmassor och andra markarbeten. Därför måste du i förväg anmäla sådana åtgärder i förorenade områden till miljöförvaltningen. Du ska gör anmälan senast sex veckor innan du tänker börja arbetet.

När miljöförvaltningen har tagit emot din anmälan ger vi råd och upplysningar. Miljönämnden kan sedan besluta om ett föreläggande med försiktighetsåtgärder som ska vidtas, eller om ytterligare undersökningar eller provtagningar.

Använd e-tjänsten för att anmäla avhjälpandeåtgärd i ett förorenat område.

Vem har ansvaret för ett förorenat område?

Det är den som har bidragit till föroreningen som är ansvarig för att utreda och efterbehandla ett förorenat område. Det gäller även om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Ansvaret och skyldigheten gäller tills skadan eller problemen inte finns längre. Om en verksamhetsutövare inte kan utföra eller bekosta undersökningar och sanering, kan andra personer bli ansvariga i andra hand.

Om du utför ett arbete som kan bidra till att en förorening sprids, kan du bli helt eller delvis ansvarig även om du inte orsakat föroreningen från början. Det kan till exempel hända vid schaktning eller andra markarbeten i ett förorenat område i samband med exploatering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00