Gräva i gatan

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark krävs ett markavtal.

Grävarbete Malmögatan.

Så ansöker du om tillstånd

Du ska utföra arbetet enligt Anvisningar för markanvändning (pdf, 4,1 MB).

Du behöver göra två ansökningar när du ska gräva på allmän mark:

Viktigt veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa ledningar och du kan bli skadeståndsskyldig. Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se. Om inte kontaktar du den som äger ledningen. Du kan beställa VA-utsättning via en e-tjänst.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Helsingborg kontaktcenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du vill använda allmän mark.

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller bland annat delar av centrala Helsingborg.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren. Det kan antingen vara en privat fastighetsägare eller till exempel Helsingborgs stads fastighetsförvaltning eller mark- och exploateringsenhet.

Du behöver dispens för att gräva i naturreservat

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du i regel dispens från reservatsföreskrifterna. Det söker du hos länsstyrelsen eller hos Helsingborgs stad, beroende på vem som fattat beslut om reservatet. Här kan du se reservatens utbredning, bestämmelser samt var du ska söka dispens.

Du måste anmäla åtgärder i förorenade områden

Om du gräver eller utför markarbeten i förorenade områden finns det risk att föroreningar sprider sig. Därför måste du i förväg anmäla sådana åtgärder till miljöförvaltningen.

Om du upptäcker eller misstänker en förorening i marken i samband med arbetet är du enligt miljöbalken skyldig att informera miljöförvaltningen om det.

Du måste tänka till när du återanvänder avfall

Om du återanvänder avfall, som till exempel schaktmassor måste du se till att det inte material som kan förorena miljön eller skada människors hälsa. Finns det en risk för att sprida föroreningar ska du anmäla hanteringen till miljöförvaltningen eller länsstyrelsen beroende på hur stor risken är.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?