Arbete på gator, gång- och cykelbanor (Trafikanordningsplan)

Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det. För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Trafikanordningsplanen (TA-planen) är till för att framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister, kollektivtrafik, räddningsfordon och övriga motorfordon ska bli så bra som möjligt.

Det är stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet som godkänner TA-planen och beviljar tillståndet. Handläggningstiden för en TA-plan är 15 arbetsdagar för att kunna samordna med andra aktörer i staden. Om din ansökan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

Du ansöker via e-tjänsten Trafikanordningsplan.

Från 1 mars 2024 får du betala en avgift för din TA-plan

Från och med den 1 mars 2024 tar Helsingborgs stad, precis som många andra kommuner, ut en avgift för bland annat ansökan om trafikanordningsplan. Avgiften är till för att täcka våra kostnader för administration och handläggning.  Vi har också infört vite, till exempel om du inte har en godkänd TA-plan när du startar ditt arbete.

Avgifter för TA-planer (från 1 mars 2024):

Ärende Avgift
Ansökan om TA-plan 1 500
Komplettering av befintlig TA-plan 500
Ansökan om generell TA-plan (giltig 1 år) 5 000
Viten:
Avvikelse från TA-plan (till exempel om du låtit bli att leda om cyklister och gående) 5 000
Arbete påbörjat utan TA-plan 10 000
Kvarlämnat material efter arbetets slut 5 000

Viktigt att tänka på

  • Om arbetet innebär att gaturummet (gator, gång- och cykelbanor) spärras av eller belamras ska arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt både arbetare och trafikanter. Arbetet ska planeras för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig fram för både gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik. Speciell hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning.
  • TA-planen ska visa hur trafiken ordnas samt vilka vägmärken och avstängningar som ska användas. Bifogad ritning ska vara måttsatt och väderstrecksangiven.
  • Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet utförs.
  • Trafikanordningar ska märkas ut i skiss eller ritning (se exempelritningar nedan)
  • Handläggningstiden för en TA-plan är 15 arbetsdagar för att kunna samordna med andra aktörer i staden. Om din ansökan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.
  • Om tidplanen för ditt arbete ändras och arbetet tar längre eller kortare tid än förväntat, ska du kontakta trafikenhetens handläggare omgående.
  • Om trafiken stängs av på annat sätt än vad som står i den godkända TA-planen kan stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet avbryta arbetet.
  • Det ska finnas en kopia på godkänd TA-plan på arbetsplatsen.

Exempelritningar

Har du frågor?

Kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, så får du hjälp att nå trafikenheten i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00