Arbete på gator, gång- och cykelbanor (Trafikanordningsplan)

Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det. För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Trafikanordningsplanen (TA-planen) är till för att framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister, kollektivtrafik, räddningsfordon och övriga motorfordon ska bli så bra som möjligt.

Det är stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet som godkänner TA-planen och beviljar tillståndet. Handläggningstiden för en TA-plan är 15 arbetsdagar för att kunna samordna med andra aktörer i staden. Om din ansökan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

Du ansöker via e-tjänsten Trafikanordningsplan.

Viktigt att tänka på

  • Om arbetet innebär att gaturummet (gator, gång- och cykelbanor) spärras av eller belamras ska arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt både arbetare och trafikanter. Arbetet ska planeras för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig fram för både gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik. Speciell hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning.
  • TA-planen ska visa hur trafiken ordnas samt vilka vägmärken och avstängningar som ska användas. Bifogad ritning ska vara måttsatt och väderstrecksangiven.
  • Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet utförs.
  • Trafikanordningar ska märkas ut i skiss eller ritning (se exempelritningar nedan)
  • Handläggningstiden för en TA-plan är 15 arbetsdagar för att kunna samordna med andra aktörer i staden. Om din ansökan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.
  • Om tidplanen för ditt arbete ändras och arbetet tar längre eller kortare tid än förväntat, ska du kontakta trafikenhetens handläggare omgående.
  • Om trafiken stängs av på annat sätt än vad som står i den godkända TA-planen kan stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet avbryta arbetet.
  • Det ska finnas en kopia på godkänd TA-plan på arbetsplatsen.

Exempelritningar

Har du frågor?

Kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, så får du hjälp att nå trafikenheten i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?