PCB i fastigheter

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

Saneringskrav för äldre fastigheter

I Sverige finns det fortfarande äldre fastigheter med fog- och golvmassor som innehåller PCB. Ämnet kan också finnas i isolerrutor, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Det är därför viktigt att dessa inventeras och att ämnet saneras bort från våra byggnader. Äger du en fastighet som är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att göra en inventering av PCB i fog- och golvmassor.

Enligt den så kallade PCB-förordningen ska fastighetsägaren ha redovisat resultatet av inventeringen och eventuell planerade sanering till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008. Kravet gäller inte en- eller tvåbostadshus. Om det finns golv- eller fogmassor som innehåller mer än 500 mg PCB per kilo, måste dessa saneras bort och tas om hand vid ombyggnad eller rivning.

Vad ska fastighetsägaren göra?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att saneringen görs så bra som möjligt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Om fastighetsägaren inte har tillräckliga kunskaper bör en konsult anlitas. Om du äger en fastighet som är byggd eller renoverad mellan 1956 och 1973 ska du:

Tidsplan för sanering av byggnader

Kraven på när saneringar av olika byggnader ska vara gjorda beror bland annat på fastighetens taxeringskod och var fog- eller golvmassan har använts.

  • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1969 ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
  • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970-1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
  • Industribyggnader och anläggningar uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
  • Invändiga fog- och golvmassor med PCB ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
  • Massor som ersatt en PCB-produkt som tagits bort efter år 1998, ska saneras och omhändertas vid renovering, ombyggnad eller rivning.

OBS! Om du missat att inventera eller sanera din fastighet bör du snarast kontakta miljöförvaltningen och lämna uppgifter om när du tänker påbörja arbetet.

Söka dispens för senare sanering

Fastighetsägare kan söka dispens för att få sanera fog- eller golvmassor med PCB vid en senare tidpunkt. Miljönämnden kan besluta om dispens och meddela en ny tid för sanering om:

  • en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
  • massan sitter mycket svåråtkomligt
  • saneringen försvårar en samhällsviktig verksamhet eller funktion på ett betydande sätt
  • det finns andra särskilda skäl.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?