Riskhantering för din verksamhet

Risker förknippas mest med att det inträffar en händelse utöver det vanliga. Till exempel att en kemikaliebehållare går sönder eller att en slang lossnar. Men risker finns även vid normal drift, till exempel när ni lastar eller lossar material. Även den senare tidens förändringar i klimatet kan medföra ökade risker.

En risk eller fara för miljön är en tänkbar händelse som kan leda till att miljön eller människors hälsa skadas. Du som driver en verksamhet är skyldig att arbeta för att förhindra att det händer. Det gör du bäst genom att fortlöpande och systematiskt undersöka, bedöma och hantera riskerna i verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Riskhanteringen är del i verksamhetens egenkontroll.

Ett nytt, aktuellt riskområde att fundera över är förändringar i väder och klimat. Intensivare väder, längre torrperioder, ökad nederbörd, större sannolikhet för skyfall och översvämningar. Vad händer i din verksamhet om det inträffar?

Tillsammans, förebyggande och systematiskt

Att arbeta systematiskt med risker innebär att ni tillsammans i verksamheten undersöker, bedömer och följer upp riskerna regelbundet. Då följer den de krav om riskhantering som finns i miljöbalken. Genom att regelbundet gå igenom och åtgärda de risker ni hittar, kan ni undvika att en olycka inträffar i framtiden. Att sanera efter ett utsläpp eller vidta andra åtgärder i samband med olyckor betyder dessutom höga kostnader, vilket är ännu en anledning att förebygga olyckor.

Om ni inte har arbetat med miljörisker tidigare, så är det bra att börja med en grundlig genomgång av hela verksamheten. Därefter kan ni arbeta vidare kontinuerligt, till exempel genom att införa miljöronder med jämna mellanrum. Det är också bra att tidigt utse en ansvarig för arbetet med riskhantering och se till att det finns ett enkelt sätt för personalen att rapportera in risker som de ser i det dagliga arbetet.

Genomgångar och miljöronder

Att hantera risker är en återkommande process som följer ett mönster. Hur ofta processen behöver upprepas beror på hur komplicerad och riskfylld er verksamhet är. Det är lämpligt att göra en större genomgång minst en gång per år, och alltid i samband med större förändringar i verksamheten. Däremellan kan ni göra mindre miljöronder och även åtgärda risker som kollegorna upptäcker i vardagen.

Efter den första genomgången av hela verksamheten har ni fått en bild av var de största riskerna finns. Eventuellt kan ni utifrån det avgränsa miljöronderna till specifika delar av verksamheten (lokaler och/eller arbetsmoment) vid olika tillfällen, och gå igenom hela verksamheten med längre intervall.

 • 1. Identifiera risker
  Var finns det en risk att något händer? Fundera över alla olika delar av verksamheten, vad kan hända i en viss lokal eller vid ett visst arbetsmoment. Exempel på risk: Det blir översvämning i ett spilloljefat
 • 2. Bedöm lämpliga åtgärder
  Fundera över hur ni kan minska eller helt få bort de risker ni har identifierat. Åtgärder kan vara praktiska (till exempel invallning, larm, mätningar), administrativa (till exempel nya rutiner, kontrollsystem) eller organisatoriska (till exempel tydlig ansvarsfördelning, ökad kompetens). Exempel på åtgärd: Placera spilloljefatet i ett uppsamlingskärl. Inför rutin för kontroll av nivån i fatet.
 • 3.Gör en handlingsplan
  Dokumentera de risker ni har identifierat och vilka åtgärder ni ska vidta. Notera även vem som ansvarar för arbetet och när det ska vara klart, samt hur det ska utvärderas. Exempel på handlingsplan: Lagerchefen införskaffar uppsamlingskärl inom tre veckor. Verkstadschef kontrollerar oljenivån varje vecka.
 • 4.Genomför åtgärder
  Se till att genomföra det ni har satt upp i handlingsplanen.
 • 5. Utvärdera
  Gör en utvärdering av åtgärderna en tid efter att ni har genomfört dem, och fundera över om åtgärderna har fått önskad effekt, det vill säga om riskerna har minskat.

Om det är svårt att hitta riskerna, försök att se på er verksamhet genom någon utomståendes ögon. Föreställ er att ni ser verksamheten första gången, vad tror ni att era kunder, leverantörer med flera ser när de kommer till er?

Frågor för att identifiera kriser

Här kommer några exempel på frågor ni kan ställa er när ni gör er genomgång. Anpassa frågorna efter er egen verksamhet och fundera över vilka andra frågor som är aktuella hos er.

Om något ändå händer

Hur noga ni än förebygger olyckor så kan de ändå ske. Då är det viktigt att ni är förberedda och vet hur ni ska agera. Fråga er:

 • Har vi tätningslock till brunnar och utrustning för sanering?
 • Vet alla var dessa finns och hur de används?
 • Vet alla vem de ska kontakta vid en olycka?
 • Har vi telefonnummer lätt tillgängliga för alla?

Kom ihåg att ni har en skyldighet att informera miljöförvaltningen om det inträffar en olycka som kan påverka miljön negativt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00