Riskhantering för verksamhetsutövare

Risker förknippas mest med att det inträffar en händelse utöver det vanliga. Till exempel att en kemikaliebehållare går sönder eller att en slang lossnar. Men risker finns även vid normal drift, till exempel när ni lastar eller lossar material. Även den senare tidens förändringar i klimatet kan medföra ökade risker. 

En risk eller fara för miljön är en tänkbar händelse som kan leda till att miljön eller människors hälsa skadas. Du som driver en verksamhet är skyldig att arbeta för att förhindra att sådant sker. Det gör du bäst genom att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Detta ingår i en verksamhets egenkontroll.

Arbeta förebyggande

Genom att regelbundet gå igenom och åtgärda de risker du hittar kan du undvika att en olycka sker. Dessutom kostar det mycket att sanera efter ett utsläpp eller vidta andra åtgärder i samband med olyckor, vilket är en extra anledning till att arbeta förebyggande.

Förändrat klimat

Ett nyare område att fundera över är förändringar i väder och klimat. Intensivare väder, längre torrperioder, ökad nederbörd, större sannolikhet för skyfall och översvämningar. Vad händer i din verksamhet om detta inträffar?

Nedan hittar du mer utförlig information om riskhantering.