Taxor och avgifter

Miljöförvaltningens kostnader för tillsyn och annan myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Som företag och verksamhetsutövare betalar du därför en avgift för tillsynen. Den årliga avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För en del ärenden tar miljöförvaltningen betalt per timme och för andra ärenden har vi fasta avgifter, per år eller per ärende. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande, och annat administrativt arbete.

Varje år vid årsskiftet sker en så kallad indexuppräkning, då taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2020 är timavgiften 1090 kronor. Denna timavgift gäller för vissa ärenden, för andra ärenden har vi fasta avgifter.

Taxor för miljö- och hälsoskydd

Följande taxor gäller för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd:

Följande taxor gällde till och med 31 december 2015:

Avgifter för olika verksamheter

I listan nedan kan du läsa avgifterna för olika verksamheter där miljöförvaltningen gör tillsyn och tar emot anmälningar. Taxan baseras antingen på timavgiften (1090 kronor för 2020), eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar.