Cisterner

Du som har en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja i din verksamhet ansvarar för att hantera och kontrollera den på rätt sätt, så att lagringen är säker. På den här sidan finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern, och om de regler som gäller för skötsel.

Hur och när cisterner ska säkras och kontrolleras går att läsa i föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2018:3) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor innehåller regler som gäller när du hanterar totalt mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor.

Inom vattenskyddsområden gäller föreskrifterna för hantering av totalt mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i både cisterner och lösa behållare.

Du måste följa reglerna för cisterner, oavsett var din cistern är placerad (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark). Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen, och för mobila cisterner som står uppställda under en kortare period.

Reglerna gäller dock inte för transporter som omfattas av reglerna för transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S (MSBFS 2020:9). För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter beror tillämpningen av regelverket på vad som står i tillståndet och vad som har prövats i tillståndsprocessen. 

Informera om din cistern

Du måste informera miljöförvaltningen om du:

Du behöver inte lämna in ny information om du flyttar cisternen inom samma fastighet eller verksamhet inom ett år efter att du har lämnat in information.

Använd e-tjänsterna för att informera om installation eller avställning av din cistern. När du använder e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation.

Informera om hantering inom vattenskyddsområde

Du måste informera miljöförvaltningen om du ska hantera brandfarliga vätskor eller spilloljor:

 • i lösa behållare på totalt mer än 150 liter och inom vattenskyddsområde
 • inom ett och samma vattenskyddsområde
 • under minst fem dagar under en sammanhängande 30-dagarsperiod och inom ett vattenskyddsområde.

Kravet på information gäller i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon – om zonindelning finns. Saknas zonindelning gäller kravet i hela vattenskyddsområdet.

Helsingborgs vattenskyddsområden

Placering och säkerhet

Cisterner ovan jord ska vara placerade på ett stadigt, jämnt och tätt underlag, och de ska lätt kunna kontrolleras runt om. De ska också vara skyddade mot yttre påverkan som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller både cisterner och tillhörande ledningar.

Cisterner som riskerar att bli påkörda, ska ha ett påkörningsskydd. Det kan till exempel vara ett räcke, en mur, ett betongblock eller en jordvall. Alla cisterner ska vara ha ett överfyllnadsskydd och en möjlighet att kunna mäta vätskenivån på ett pålitligt sätt.

Sekundärt skydd mot skador och läckage

Cisterner blir med tiden utsatta för angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Cisterner bör därför generellt vara försedda med ett sekundärt skydd, det vill säga ett skydd som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. En invallning ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i cisternen. Cisterner och andra behållare som står utomhus bör ha tak, så att det inte kan samlas vatten inom invallningen. Invallningen bör rymma hela cisternens volym. När det rör sig om flera cisterner eller behållare bör invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller följande regler vid hantering av totalt mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner och lösa behållare.

 • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga väskor eller spillolja utan sekundärt skydd inom vattentäkt­zon, primär son och sekundär zon. Om ingen zonindelning finns gäller detta i hela vattenskyddsområdet.
 • Cisterner och lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus behöver inte ha sekundärt skydd om de är under regelbunden uppsikt.
 • Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att det går att kontrollera det.
 • När det rör sig om flera cisterner eller lösa behållare ska invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.
 • Cisterner ska ha en väl synlig skylt vid påfyllningsanslutningen, med texten ”Vattenskyddsområde” samt information om fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym och högsta fyllningsflöde.
 • Rör- eller slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
 • Rör- eller slangledningar inomhus ska vara väl synliga.

Om vattenskyddsområdet har strängare krav gäller områ­deskraven före Naturvårdsverkets regler. På NSVA:s webbsida finns en karta över de yttre gränserna för Örbyfältets vattenskyddsområde och de skyddsföreskrifter som gäller.

Se alla vattenskyddsområden i Helsingborg på Naturvårdsverkets karta över skyddad natur.

Cisterner som tas ur bruk

Du ska informera miljöförvaltningen om hur cisternen, rörledningarna och eventuella föroreningar ska omhändertas. Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad.

Cisterner i marken som är svåra att komma åt och ta bort, ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Du ska även vidta åtgärder så att det inte går att fylla cisternen med brandfarliga vätskor eller spilloljor igen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall. All förorenad jord vid cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag:

 • vid installation, innan cisternen tas i bruk.
 • återkommande, enligt gällande kontrollintervall (sex eller tolv år beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte).
 • då en cistern eller rör- eller slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation, flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år.

Du ska vid en fråga kunna visa upp en kopia på den senaste kontrollrapporten för miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Hur ofta cisterner ska kontrolleras bestäms av föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2018:3). Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac kan lämna uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll.

Kontroll av sekundära skydd inom vattenskyddsområde

Kontroll av sekundära skydd för cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag. Installationskontroll ska göras i samband med:

  • installationskontroll av cisternen
 • att sekundärt skydd installeras på en befintlig cistern.

Återkommande kontroller ska göras:

 • vid samma tidpunkt som återkommande kontroll av cisternen, om cisternen omfattas av MSBFS 2018:3
 • om cisternen av godkända skäl saknar skydd för att samla upp läckage ska övriga skyddsanordningar kontrolleras vart tredje år
 • vart sjätte år om cisternen inte omfattas av MSBFS 2018:3 (innehåller icke brandfarlig spillolja).

Revisionskontroll ska göras när det sekundära skyddet:

 • har reparerats eller ändrats
 • har flyttats med cisternen (gäller inte fast anslutet sekundärt skydd till flyttbar cistern upp till 10 kubikmeter).

Du ska vid en fråga kunna visa upp kopia på senaste kontrollrapporten för tillsynsmyndigheten. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac kan lämna uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra kontrollerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00