Cisterner

Du som har en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja i din verksamhet ansvarar för att hantera och kontrollera den på rätt sätt, så att lagringen är säker. På den här sidan finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern, och om de regler som gäller för skötsel.

Hur och när cisterner ska säkras och kontrolleras går att läsa i föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2018:3) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Naturvårdsverket har också föreskrifter för skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna ovan gäller alla cisterner som:

  • är större än 1 kubikmeter, och
  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja.

Inom vattenskyddsområden gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Du måste följa reglerna för cisterner, oavsett var din cistern är placerad (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark). Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen, och för mobila cisterner som står uppställda under en kortare period.

Informera om din cistern

Du måste informera miljöförvaltningen om du:

Använd e-tjänsterna för att informera om installation eller avställning av din cistern. När du använder e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation.

Placering och säkerhet

Cisterner ovan jord ska vara placerade på ett stadigt, jämnt och tätt underlag, och de ska lätt kunna kontrolleras runt om. De ska också vara skyddade mot yttre påverkan som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller både cisterner och tillhörande ledningar.

Cisterner som riskerar att bli påkörda, ska ha ett påkörningsskydd. Det kan till exempel vara ett räcke, en mur, ett betongblock eller en jordvall. Alla cisterner ska vara ha ett överfyllnadsskydd och en möjlighet att kunna mäta vätskenivån på ett pålitligt sätt.

Sekundärt skydd mot skador och läckage

Cisterner blir med tiden utsatta för angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Cisterner bör därför generellt vara försedda med ett sekundärt skydd, det vill säga ett skydd som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. En invallning ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i cisternen. Cisterner och andra behållare som står utomhus bör ha tak, så att det inte kan samlas vatten inom invallningen. Invallningen bör rymma hela cisternens volym. När det rör sig om flera cisterner eller behållare bör invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Du som har en cistern inom ett vattenskyddsområde ska också följa dessa regler:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga väskor eller spillolja utan sekundärt skydd inom vattentäkt­zon, primär son och sekundär zon.
  • Cisterner ovan mark ska ha en invallning med tak, som rymmer cisternens innehåll. När det rör sig om flera cis­terner eller behållare ska invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behålla­res volym. Dubbelmantling är inte tillräckligt som sekundärt skydd för cisterner inom vattenskyddsområde.
  • Cisterner ska ha en väl synlig skylt med texten ”Vatten­skyddsområde” samt information om fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym och högsta fyllningsflöde.
  • Rör- eller slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rör- eller slangledningar inomhus ska vara väl synliga.

Om vattenskyddsområdet har strängare krav gäller områ­deskraven före Naturvårdsverkets regler. På NSVA:s webbsida finns en karta över de yttre gränserna för Örbyfältets vattenskyddsområde och de skyddsföreskrifter som gäller.

Se alla vattenskyddsområden i Helsingborg på Naturvårdsverkets karta över skyddad natur.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Cisterner i marken som är svåra att komma åt och ta bort, ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador.

Påfyllningsrör, avluftningsledningar och andra friliggande rörledningar ska alltid tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall. All förorenad jord vid cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Kom ihåg att informera miljöförvaltningen när du tar cisternen ur bruk.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag:

  • vid installation, innan cisternen tas i bruk.
  • återkommande, enligt gällande kontrollintervall (sex eller tolv år beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte).
  • då en cistern eller rör- eller slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation, flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år.

Du ska sedan lämna en kopia på rapporterna från kontrollerna till mil­jöförvaltningen. Hur ofta cisterner ska kontrolleras bestäms av föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2018:3). Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac kan lämna uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?