Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Köldmedier

Om din verksamhet vill installera en köldmedieanläggning, så måste anmäla detta till miljöförvaltningen. Du ska också se till att anläggningen kontrolleras av ett ackrediterat företag.

Gaser från köldmedier påverkar klimatet

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du flera skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till klimatförändringar. Uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären är två av våra största miljöhot. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och till växthuseffekten. För att möta dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier.

Koldioxidekvivalenter räknas i hela EU

Den 1 januari 2015 började en ny EU-förordning att gälla och det har lett till en del förändringar. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kg). Nu ska detta räknas om till  koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Koldioxidekvivalenter är en samlande enhet som gör olika utsläpp av växthusgaser jämförbara utifrån deras globala uppvärmningspotential (GWP-värde) i förhållande till koldioxid. Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan utsläpp av CFC-gaser ha flera tusen gånger högre uppvärmningspotential än motsvarande utsläpp av koldioxid. 1 kilo av köldmediet R404A blir i sin tur 3,92 ton koldioxidekvivalenter.

I EU:s regler för köldmedier gäller en stegvis utfasning av de köldmedium som har störst miljö- och klimatpåverkan. Det finns också bestämmelser om kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras. Just nu gäller de här förordningarna:

Anmäla installation och skicka in årsrapport

Om du skaffar ett köldmedieaggregat är du en ”operatör” enligt EU-förordning. Enligt reglerna ska du som nyinstallerar eller konverterar (byta köldmedium) ett aggregat med en köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer:

  • Anmäla installationen till miljöförvaltningen minst en månad före den görs.
  • Anlita certifierade kylföretag för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar.
  • Skicka in en sammanfattande kontrollrapport till miljöförvaltningen en gång per år.

Det är viktigt att alla kontroller, installationer och underhållsarbetet av ett köldmedieaggregat görs av kylföretag och servicepersonal som är certifierade av INCERT. Det betyder att de är godkända för att göra kontroller av anläggningarna. På INCERTS webbplats hittar du en förteckning över certifierade företag.

Redovisa åtgärder och mängd

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i aggregaten. Koldioxidekvivalenttalet räknas fram genom att multiplicera antal kilo köldmedia med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). För att ta reda på hur mycket koldioxidekvivalenter dina aggregat har, kan du använda dig av kylbranschens uträkningsmodell på alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Alla aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt tabellen nedan:

Kontrollintervaller för köldmedier

Koldioxidekvivalenter/aggregatLäckagekontroller
5 ton CO2e eller mer1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Frågor om kontroll av köldmedier

Om du som operatör säljer eller tar över en kylanläggning bör du informera miljöförvaltningen om det. Lämnar du ingen information om bytet, så kommer fakturan för tillsynsavgiften skickas till den operatör som finns på senaste inskickade årsrapport.

Vid en överträdelse av förordningarna är miljöförvaltningen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Beloppet går till staten. Följande avgifter gäller:

  • Kontroller har inte utförts: 5000 kronor.
  • Kontroller har utförts med fel intervall: 5000 kronor.
  • Rapporten lämnas in för sent: 1000 kronor.

Vid upprepad förseelse inom två år, fördubblas miljösanktionsavgiften.

Ja, det finns alternativ till köldmedier med CFC-, HCFC- och HFC-gaser. Några av dessa är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan och koldioxid. I Helsingborgs stad kan du även installera fjärrkyla.

Läs mer om fjärrkyla på Öresundskrafts webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close