I EU:s regler för köldmedier gäller en stegvis utfasning av de köldmedium som har störst miljö- och klimatpåverkan. Det finns också bestämmelser om kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras. Just nu gäller de här förordningarna:

Anmäla installation eller skrotning och skicka in årsrapport

Om du skaffar ett köldmedieaggregat är du en ”operatör” enligt EU-förordning. Enligt reglerna ska du som nyinstallerar eller konverterar (byta köldmedium) ett aggregat med en köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer:

Det är viktigt att alla kontroller, installationer och underhållsarbetet av ett köldmedieaggregat görs av kylföretag och servicepersonal som är certifierade av INCERT. Det betyder att de är godkända för att göra kontroller av anläggningarna. På INCERTS webbplats hittar du en förteckning över certifierade företag.

Redovisa åtgärder och mängd

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i aggregaten. Koldioxidekvivalenttalet räknas fram genom att multiplicera antal kilo köldmedia med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). För att ta reda på hur mycket koldioxidekvivalenter dina aggregat har, kan du använda dig av kylbranschens uträkningsmodell på alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Alla aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt tabellen nedan:

Kontrollintervaller för köldmedier

Koldioxidekvivalenter/aggregat Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Frågor om kontroll av köldmedier