Egenkontroll

Egenkontrollen är ditt verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens regler om att visa hänsyn till människors hälsa och miljön, och om att hushålla med jordens resurser. Alla verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken kontrollera verksamheten, för att förebygga och motverka att hälsa eller miljö skadas eller påverkas av den.

Ansvar för egenkontroll

I ansvaret för egenkontroll finns en skyldighet att skaffa dig den kunskap du behöver, med hänsyn till din verksamhets typ och storlek. Du ska också:

 • göra de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda omgivningen,
 • använda bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt,
 • välja kemiska produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt
 • och hushålla med råvaror och energi ingår.

De här allmänna kraven gäller alla verksamheter, från frisörsalonger till kemiska processindustrier, som kan bidra till att skada eller påverka människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du anpassat egenkontrollen efter din egen verksamhet En komplicerad verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den som är enkel, eller innebär en liten risk för miljön.

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter har mer specifika krav för egenkontrollen. Reglerna finns i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, och betyder att de ska:

 • ha en dokumenterad ansvarsfördelning för miljöarbetet inom företaget.
 • göra regelbundna och systematiska riskbedömningar som ska dokumenteras.
 • anmäla eventuella driftstörningar som kan påverka miljön till miljöförvaltningen.
 • ha dokumenterade rutiner för drift och underhåll av utrustning.
 • ha en förteckning över de kemiska produkter som används inom verksamheten. Förteckningen ska innehålla information om produkternas namn och användningsområde, hur mycket som används och en beskrivning av hälso- och miljörisker inklusive klassificering.

Anmäl driftstörning eller olycka

Om det blir en driftsstörning eller inträffar en olycka i din verksamhet, som kan påverka eller skada människors hälsa eller miljön, så ska du direkt informera tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen eller länsstyrelsen). För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga är det ett lagkrav,  men andra verksamheter bör också informera miljöförvaltningen vid dessa händelser.

När du har informerat tillsynsmyndigheten ska du lämna uppgifter om händelsen. Använd stadens e-tjänst för att anmäla en driftstörning eller en olyckshändelse till miljöförvaltningen.

Läs mer om informera om en driftstörning eller olycka

Krav på dokumentation

För att du som har verksamheten ska kunna visa att egenkontrollen fungerar, så måste den  dokumenteras skriftligt. Dokumentationen gör det lättare för alla i verksamheten att göra rätt, underlättar verksamhetens uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Anpassa dokumentationen efter din verksamhet och vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för din verksamhet gäller detta utöver reglerna för egenkontroll.

Det här kan egenkontrollen innehålla

Egenkontrollen behöver vara en naturlig del av ditt dagliga arbete i verksamheten. Därför är det bra om du kan samordna egenkontrollen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ett miljöledningssystem eller liknande.

Här kommer en lista med några förslag på vad din egenkontroll kan handla om. Men kom ihåg att kontrollområdena ska anpassas till varje verksamhet. Därför kan din egenkontroll behöva både fler eller färre områden.

Lagar och handböcker

I Sverige är miljöbalken (1998:808) den viktigaste delen av miljölagstiftningen. Miljöbalken finns för att bidra till hållbar utveckling där nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Det är miljöbalken som bestämmer att verksamheter ska ha en egenkontroll:

Du som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd som kan innebära en risk för att omgivningen påverkas, ska löpande planera och kontrollera verksamheten så att omgivningen inte utsätts för olägenheter eller skada (26 kap. 19 § miljöbalken).

I miljöbalken finns också de allmänna hänsynsreglerna (2 kap.), som du som har en verksamhet alltid ska följa.

I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll finns specifika bestämmelser om egenkontroll för alla tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter.

Naturvårdsverkets har tagit fram fler handböcker om egenkontroll för olika verksamheter:

 • Handbok 2001:3 Egenkontroll (ISBN 91-620-0113-2) Förklarar grunderna för egenkontroll enligt miljöbalken.
 • Faktablad, Egenkontroll för C-verksamheter (ISBN 91-620-8256-6) Beskriver en metod för att arbeta med egenkontroll och vänder sig i första hand till anmälningspliktiga C-verksamheter, men även andra verksamheter kan ha nytta av materialet.

Handböckerna finns att beställa eller ladda ner på Naturvårdsverkets webbsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00