Hantera och förvara kemikalier

Du som driver en verksamhet ansvarar för att dina kemikalier hanteras och förvaras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön. Produkter med kemikalier ska också vara rätt märkta och ha säkerhetsdatablad.

Dela kunskap och information

All personal som hanterar kemikalier i en verksamhet måste ha den kunskap och tillgång till tydliga instruktioner när de gör det. Kemikalier ska vara tydligt märkta så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen medför och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

För att underlätta arbetet med kemikalier är det bra att utse en miljöansvarig i verksamheten. Inom verksamheter med en gemensam administration för flera mindre enheter kan en miljöansvarig hjälpa till ute på de enskilda enheterna.

Förvara kemikalier säkert

Förvara alltid dina kemikalier där de utgör minsta möjliga risk för människors hälsa och miljö. Lagringsplatsen ska vara tät och utformad så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp. Cisterner, fat och andra behållare ska vara stadigt uppställda. Om det finns risk att de kan bli påkörda behöver du ordna någon form av skydd för att undvika detta. Dessutom ska din verksamhet:

 • förvara kemikalier väl skilt från livsmedel, foder och andra produkter som ska ätas eller drickas.
 • inte förvara inte kemikalier som kan reagera med varandra (eller som av andra skäl är olämpliga att förvara tillsammans) i samma förråd eller inom samma invallning.
 • inte förvara kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande.

Stoppa och samla upp spill

På platser där det lätt blir spill bör du ha någon form av skydd. Det kan till exempel vara droppskydd, spillplåtar eller uppsamlingskärl. Utforma underlaget så att spill kan stoppas och samlas upp innan det når till brunnar eller omgivande mark.

För behållare med flytande kemikalier och flytande avfall bör du ha sekundära skydd. Ett sekundärt skydd är en anordning som fångar upp vätska om en behållare går sönder, välter eller börjar läcka. Det kan vara en invallning, ett uppsamlingskärl, ett skåp med kanter eller ett golv utan golvbrunn och med tröskel. Vid förvaring utomhus behövs ett sekundärt skydd med tak, för att undvika att skyddet fylls med regnvatten.

Det sekundära skyddet ska minst rymma den största behållarens volym plus minst 10 procent av eventuell ytterligare behållares volym. Placera påfyllningsrör, ventiler och slangar innanför det sekundära skyddet. Skyddet ska bestå av tätt material som är beständigt mot de kemiska produkter som hanteras. För cisterner gäller speciella regler, läs mer om cisterner här.

Om olyckan är framme

Efter en olycka med kemikalier i din verksamhet är det viktigt att snabbt begränsa spridningen av ett utsläpp. För att kunna göra det krävs skyddsutrustning och tydliga rutiner. All personal måste känna till rutinerna, var skyddsutrustningen finns och hur den ska användas.

Se därför till att din verksamhet har utrustning för att ta hand om spill, och förvara utrustningen i närheten av platsen där du hanterar kemiska produkter. Passande utrustning kan vara absorberande material, skyffel och ett kärl för uppsamling, brunnstätning (finns olika typer), länsar och filter för dagvattenbrunnar.

Om det händer en olycka ska du: 

 • Valla in utsläppet med länsar om det behövs.
 • Täck brunnar för att hindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet.
 • Samla upp spill med hjälp av absorptionsmedel.
 • Hantera använt absorberingsmedel som farligt avfall eller vanligt avfall, beroende på vad som har spillts.
 • Kontakta miljöförvaltningen om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan skada människors hälsa eller miljön.
 • Kontakta NSVA om ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet.

Märkning och säkerhetsdatablad

Det finns kemiska produkter som måste märkas på grund av sina miljö- eller hälsofarliga egenskaper (de är märkningspliktiga). Produkterna ska då vara märkta med faropiktogram och faroangivelse. Läs alltid informationen på förpackningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt. Här är två exempel på faropiktogram.

Syntolkning: Två röda fyrkanter som står på högkant, ett med provrör och en hand och ett med utropstecken i. 

All personal som hanterar kemiska produkter ska ha tillgång till säkerhetsdatablad när de använder produkterna. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig information kring risker, vilken skyddsutrustning som behövs, vad du ska göra om det händer en olycka med produkten och hur du ska ta hand om rester och tomma förpackningar. Om någon i personalen inte förstår svenska bör informationen därför även finnas på ett språk som den personen kan förstå.

När du köper en märkningspliktig produkt ska du ska få säkerhetsdatablad av leverantören. Det är viktigt att du regelbundet går igenom och kontrollerar om några säkerhetsdatablad har uppdaterats av leverantören och behöver bytas ut. Informationen bör inte vara äldre än tre år.

Om du häller över kemiska produkter i en annan behållare än originalförpackningen, behöver du märka den nya behållaren med uppgifter om vad den innehåller och vilka risker som finns med produkten.

Byt ut farliga produkter

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ställer krav på att du ska ha kunskap om de kemikalier som din verksamhet hanterar, att du ska byta ut farliga kemikalier till mindre farliga kemikalier där det är möjligt och att du alltid ska ta det säkra före det osäkra.

För att leva upp till hänsynsreglerna bör du därför sträva efter att byta ut kemiska produkter mot mindre farliga produkter, och inte använda mer kemiska produkter än vad som verkligen behövs. Läs mer om produktvalsprincipen och utfasning av farliga kemikalier här.

Gör en kemikalieförteckning

När du gör en kemikalieförteckning skaffar du dig kunskap om de kemikalier du använder i din verksamhet. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön. För att komma igång kan du ta hjälp av en mall för förteckningen och en handledning. Om du aldrig har fyllt i en förteckning innan, kan du använda en förenklad mall och handledningen till den.

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter är det ett lagkrav på att ha en kemikalieförteckning. För andra verksamheter gäller ändå miljöbalkens krav på kunskap och att undvika farliga kemikalier. Kemikalieförteckningen är ett bra verktyg i arbetet med att uppfylla dessa krav

För att göra en förteckning över alla de märkningspliktiga kemiska produkter som används i verksamheten, behöver du även ta med produkter som dina eventuella entreprenörer använder. Utse en ansvarig person med rätt kompetens för att sköta dokumentationen. Gå igenom och uppdatera kemikalieförteckningen regelbundet. Rensa ut produkter som inte längre används. Tänk på att rester av många produkter ska hanteras som farligt avfall.

I kemikalieförteckningen ska minst följande uppgifter finnas med:

 • produktens namn
 • användningsområde eller funktion
 • vilka mängder som hanteras, till exempel årlig förbrukning eller den maximala mängd som lagras på företaget
 • information om produktens hälso- och miljöskadlighet
 • produktens klassificering.

Ladda ner en handledning om hur du gör en förenklad kemikalieförteckning.

Läs mer om kemikalier i vardagen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hantera särskilt farliga kemikalier

Om du hanterar eller säljer särskilt farliga kemikalier kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. På länsstyrelsens webbsida kan du läsa mer om vilka kemikalier det är, vilka regler som gäller och hur du söker tillstånd. Du som säljer särskilt farliga kemikalier är bland annat skyldig att kontrollera att den som köper produkterna ska använda dem i en yrkesmässig verksamhet (privatpersoner behöver ha särskilt tillstånd). Du måste också anteckna din försäljning. Särskilt farliga kemiska produkter måste förvaras inlåsta. Läs mer om särskilt farliga kemikalier på Kemikalieinspektionens webbsida.

Brandfarliga gaser och vätskor

Om du hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder på en anläggning eller i en verksamhet kan du behöva tillstånd från räddningstjänsten. Räddningstjänsten gör tillsyn över hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor som kräver tillstånd. Innan anläggningen tas i bruk gör räddningstjänsten en avsyning. De kontrollerar då att cisternen är besiktigad och godkänd av ackrediterat kontrollorgan.

Använd stadens e-tjänst för att ansöka om tillstånd för att hantera en brandfarlig vara. När du ansöker legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta Räddningstjänsten Skåne Nordväst om du har frågor kring tillstånd för brandfarliga gaser eller vätskor.

Kemikalier inom vattenskyddsområde

Om du hanterar kemikalier inom ett vattenskyddsområde behöver du kontrollera vilka extra krav som finns i områdets skyddsföreskrifter. Särskilda regler gäller också för förvaring av brandfarliga vätskor och spillolja inom vattenskyddsområde.

I Helsingborgs kommun finns tre vattenskyddsområden: Örbyfältet, Örbyverkets bergrundvattentäkt och Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt. På Naturvårdsverkets webbsida för skyddad natur kan du se gränserna för alla vattenskyddsområden i Helsingborg på en karta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00