Allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna innebär att du alltid måste ha tillräcklig kunskap och göra det som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Reglerna gäller både verksamheter och enskilda åtgärder.

De allmänna hänsynsreglerna är den grund som miljöbalken vilar på. Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling i Helsingborg och Sverige så att vi och kommande generationer ska kunna ha en hälsosam och god miljö. Här kan du läsa en sammanfattning av hänsynsreglerna som finns i miljöbalkens andra kapitel.

Kunskapskravet

Du ska ha kunskap om hur det du gör kan påverka människors hälsa och miljön. Du ska också veta hur du kan förhindra skada eller olägenhet (negativ störning).

Försiktighetsprincipen

Du ska göra det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du ska också använda bästa möjliga teknik för att göra detta i yrkesmässiga verksamheter.

Produktvalsprincipen

Du ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller även varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.

Hushållningsprincipen

Du ska hushålla med råvaror och energi och i första hand använda förnybara energikällor. Du ska också underlätta för återanvändning och återvinning.

Val av plats

Den plats som du väljer ska vara lämplig för verksamheten. Med det menas att de störningar som din verksamhet kan orsaka, till exempel buller och utsläpp, inte får orsaka olägenheter för människor eller miljön.

Rimlighetsavvägning

Hänsynsreglerna ovan gäller så länge de inte anses orimliga att uppfylla. Vid en rimlighetsavvägning tas särskild hänsyn till nyttan av åtgärderna jämfört med kostnaden.

Ansvar för skadad miljö

Om du eller din verksamhet har orsakat skada eller olägenhet för miljön är du ansvarig för att återställa skadan eller olägenheten.

Bevisbördan

Det är alltid ditt ansvar att kunna visa att du följer miljöbalkens regler om miljöförvaltningen begär det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00