Oljeavskiljare

Du som har en verksamhet där det finns risk att mineralolja släpps ut till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. På den här sidan finns information om vilka krav som gäller och hur skötseln ska gå till.

Oljeavskiljare skyddar vårt vatten

I en oljeavskiljare skiljs olja och slam av från vattnet, så att det inte ska rinna med i spillvattennätet till reningsverken, eller i dagvattensystemet som leder ut i naturen. Det är viktigt att minska mängden olja och slam som släpps ut eftersom det annars smutsar ner och skadar miljön i till exempel sjöar, vattendrag och grundvatten.

Om olja rinner ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det påverka försörjningen av dricksvatten. Utsläpp kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Med oljan följer även föroreningar som avsätts i slammet, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner. Om du driver en verksamhet eller anläggning inom ett skyddsområde för dricksvatten gäller särskilda regler för hur du ska säkerställa att inga utsläpp sker.

Några exempel på verksamheter som behöver en oljeavskiljare är bensinstationer, fordonstvättar, bilverkstäder, garage med golvavlopp och lagringsplatser för skrotbilar. Oljeavskiljaren måste vara placerad så det är lätt att tömma och göra tillsyn av den.

Rätt dimensionering

För att oljan ska hinna stiga till ytan i avskiljaren, är det viktigt att den är dimensionerad rätt. I NSVA:s riktlinjer, samt i standard SS-EN858-2 finns information om vad du behöver tänka på vid dimensioneringen. Är avskiljaren underdimensionerad blir genomsläppstiden för kort och olja följer med ut i avloppet och vidare till vattendrag eller havet.

Larm och egna kontroller

Din oljeavskiljare ska ha ett larm som både låter och blinkar om oljenivån blir för hög i avskiljaren.  Men du måste också kontrollera slamskikt och oljenivå själv, som ett bra komplement till larmet. Glöm inte att med jämna mellanrum kontrollera larmet så att det fungerar. Det gör du genom att lyfta upp givaren så att den kommer i kontakt med oljeskiktet på ytan. Fungerar larmet så går det igång då. Finns det inget oljeskikt i oljeavskiljaren kan du lyfta upp givaren i luften. Notera dina kontroller i en journal, så att miljöförvaltningen kan titta på dessa när vi gör tillsyn och besöker din verksamhet.

Om oljeskiktet blir för tjockt följer olja med ut i avloppet. Om det blir för mycket slam på botten i avskiljaren minskar vattenvolymen och det oljehaltiga vattnet kommer att passera för snabbt. Ett sätt att uppskatta oljeskiktets tjocklek är att använda vattenpasta på en mätsticka.

Tömning en gång varje år

Du måste få oljeavskiljaren tömd minst en gång om året, eller enligt rekommendation från leverantören. Transportören som tömmer oljeavskiljaren måste ha tillstånd av Länsstyrelsen för att få transportera farligt avfall. Har du även slamrännor eller sandfång så bör de tömmas samtidigt som oljeavskiljaren. Du ska anteckna tömningarna i en journal som du visar vid miljöförvaltningens besök. Transportören som tömmer oljeavskiljaren ska fylla den med vatten direkt efter tömningen.

Provtagning och oljehalt

Oljeavskiljaren ska vara utrustad med en provtagningsbrunn. Miljöförvaltningen kan ställa krav på provtagning, som då ska göras av en certifierad provtagare. Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Vattnets halt av mineralolja får inte överstiga 50 mg/liter om oljeavskiljaren är kopplad till spillvattennätet eller 5 mg/l om oljeavskiljaren är kopplad till dagvattennätet.

Besiktning var sjätte månad

Enligt den standard som finns för oljeavskiljare SS-EN858 bör en oljeavskiljare kontrolleras av en fackkunnig person var sjätte månad. Kontrollen omfattar flera punkter och säkerställer att bland annat larm, avstängningsventil och koalescensfilter fungerar som de ska.

Enligt samma standard ska det vart femte år göras en besiktning av oljeavskiljaren när den är tömd. Besiktningen ska göras av en sakkunnig person och avskiljaren kontrolleras genom att man kliver ner i den. Systemets täthet, invändiga beläggningar, eventuella hål och sprickor med mera kontrolleras då. Om din verksamhet saknar uppgifter om den senaste femårsbesiktningen, så ska en besiktning göras snarast. Besiktningskontrollen ska sedan sparas för att kunna visas vid miljöförvaltningens tillsynsbesök.

Standarder för oljeavskiljare

Följande standarder finns för oljeavskiljare:

  • SS-EN 858-1 Avlopp – separationssystem för lätta vätskor (till exempel olja och bensin). Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll.
  • SS-EN 858-2 Avlopp – separationssystem för lätta vätskor (till exempel olja och bensin). Del 2: val av nominell storlek, installation, drift och underhåll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00