Bekämpningsmedel

Om din verksamhet använder eller sprider bekämpningsmedel ska du så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder växtskydd eller skadedjursbekämpning. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör bara ske när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Innan spridning ska du alltid ta reda på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan eller underrättelse till miljöförvaltningen.

Vad är vad?

Använd bara godkända medel

Huvudregeln för bekämpningsmedel är att du bara får använda medel som Kemikalieinspektionen har godkänt för användning i Sverige. Detta gäller alltid för växtskyddsmedel, men för biocider finns några undantag. Ett bekämpningsmedel får bara användas om alla villkor som står på preparatets märkning följs. Information om vilka preparat som är godkända finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Tänk på att du i första hand måste välja medel som inte är farliga för vattenmiljön, när du behöver använda kemiska växtskyddsmedel. Det står i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Här behöver du ha tillstånd för växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du i god tid innan spridning ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen:

 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • Idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Utomhus inom vattenskyddsområde (primär och sekundär zon).
 • Det krävs ibland även tillstånd inom tertiär zon enligt de föreskrifter som gäller för ett enskilt vattenskyddsområde. I något fall är spridning helt förbjudet inom hela området. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Ansök om tillstånd för växtskyddsmedel på annan mark än lantbruksmark.

Ansök om tillstånd för växtskyddsmedel på lantbruksmark inom vattenskyddsområde (pdf-blankett)

Använd i stadens e-tjänst eller en blankett för att göra din ansökan och lämna in den i god tid innan spridningen. När du använder e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation. Tänk på att du inte får använda växtskyddsmedel inom områdena ovan innan du fått ett beslut om tillstånd.

Här behöver du anmäla spridning av växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du före spridning lämna in en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen:

 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.
 • På banvallar.
 • Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, dock inte åkermark.

Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid innan spridningen och att du får påbörja användningen tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan. Använd stadens e-tjänst för att lämna in din anmälan.

Lämna underrättelse vid spridning av biocider

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du informera miljöförvaltningen om det. Kravet gäller både inomhus och utomhus. Råttgift och insektsmedel är två exempel på biocider som kräver att du lämnar information, i en så kallad underrättelse till miljöförvaltningen.

Tänk på att informationen ska lämnas senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter. Använd stadens e-tjänst för att lämna en underrättelse om yrkesmässig spridning av biocider.

Om det finns flera bekämpningsmedel eller metoder tillgängliga för samma användningsområde och syfte, ska du så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

Om det händer en olycka

Om det händer en olycka med växtskyddsmedel ska du som ansvarar för arbetet veta vad du ska göra. Det är viktigt att vara förbered och känna till rutinerna för att kunna agera tillräckligt snabbt och ta rätt kontakter.

Du ska ta kontakt med följande myndigheter vid en olycka där: 

 • En större mängd växtskyddsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut.
  Kontakta omedelbart Räddningstjänsten (larmnumret 112) och Miljöförvaltningen, via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.
 • Det finns risk att grundvatten, sjö, vattendrag eller vattentäkt att bli förorenat av växtskyddsmedel. Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så snart du kan.
 • Det finns risk att ett markområde har blivit så förorenat att det blir skador på egendomen. Kontakta fastighetsägaren eller den som har rätt att använda marken.

Läs mer om vad du ska göra vid en olycka på Säkert Växtskydds webbsida. Där kan du också beställa eller skriva ut dekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand eller personolycka.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?