Bekämpningsmedel

Om din verksamhet använder eller sprider bekämpningsmedel ska du så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder för växtskydd eller skadedjursbekämpning. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör bara ske när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Innan spridning ska du alltid ta reda på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan eller underrättelse till miljöförvaltningen.

Vad är vad?

Här är det förbjudet att använda växtskyddsmedel

På en del platser är det helt förbjudet att sprida växtskyddsmedel. Förbudet omfattar följande områden:

 • Ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja, men som kan användas till slåtter eller bete
 • Skolgårdar, gårdar till förskolor och på lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Parker, trädgårdar och andra områden som allmänheten har tillträde till och som i första hand är avsedda för rekreation
 • Tomtmark för bostadshus, på krukväxter i trädgårdar, inom koloniträdgårdsområden och i växthus som inte används yrkesmässigt
 • Växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Förbudet omfattar inte de växtskyddsmedel där dess verksamma substanser enbart bedöms innebära en begränsad risk för miljön och människors hälsa. Den här bedömningen har gjorts av Kemikalieinspektionen. Läs mer om vilka verksamma ämnen som är undantagna från förbudet här.

Här behöver du ha tillstånd för växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du i god tid innan spridning ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen:

 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3
 • Idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Utomhus inom vattenskyddsområde (primär och sekundär zon).

Krav på tillstånd omfattar inte växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från användningsförbud. Dessa verksamma ämnen har bedömts innebära en begränsad risk för miljön och människors hälsa.

Här kan du ansöka om tillstånd för att sprida växtskyddsmedel

Du kan ansöka om tillstånd för växtskyddsmedel på andra platser än lantbruksmark i stadens e-tjänst. Har du frågor, kontakta miljöförvaltningen via 042-10 50 00.

Här behöver du anmäla spridning av växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du före spridning lämna in en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen:

 • På vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare eller invasiva främmande arter
 • På banvallar
 • Inom områden som inte omfattas av krav på förbud eller tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Kravet på anmälan omfattar inte växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från användningsförbud. Dessa verksamma ämnen har bedömts innebära en begränsad risk för miljön och människors hälsa.

Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid innan spridningen och att du får påbörja användningen tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan. Anmälan skickas till miljoforvaltningen@helsingborg.se. Har du frågor, kontakta miljöförvaltningen via 042-10 50 00.

Lämna underrättelse vid spridning av biocider

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du informera miljöförvaltningen om det. Kravet gäller både inomhus och utomhus. Råttgift och insektsmedel är två exempel på biocider som kräver att du lämnar information, i en så kallad underrättelse till miljöförvaltningen.

Tänk på att informationen ska lämnas senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter. Använd stadens e-tjänst för att lämna en underrättelse om yrkesmässig spridning av biocider.

Finns det flera bekämpningsmedel eller metoder tillgängliga för samma användningsområde och syfte? Då ska du så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

Inom vattenskyddsområde och naturskyddsområde

Inom vattenskyddsområden och naturskyddsområden kan det krävas tillstånd eller vara helt förbjudet att använda bekämpningsmedel. Kraven kan omfatta alla växtskyddsmedel och biocider, vilket innebär att undantaget för ämnen med begränsade risker för miljön inte gäller.

Du hittar reglerna i de särskilda föreskrifter som gäller för varje enskilt område. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om ditt område är särskilt skyddat och vad som i så fall gäller där.

Använd bara godkända medel

Huvudregeln för bekämpningsmedel är att du bara får använda medel som Kemikalieinspektionen har godkänt för användning i Sverige. Detta gäller alltid för växtskyddsmedel, men för biocider finns några undantag. Ett bekämpningsmedel får bara användas om alla villkor som står på preparatets märkning följs. Information om vilka preparat som är godkända finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Tänk på att du i första hand måste välja medel som inte är farliga för vattenmiljön, när du behöver använda kemiska växtskyddsmedel. Det står i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Om det händer en olycka

Om det händer en olycka med växtskyddsmedel ska du som ansvarar för arbetet veta vad du ska göra. Det är viktigt att vara förbered och känna till rutinerna för att kunna agera tillräckligt snabbt och ta rätt kontakter.

Du ska ta kontakt med följande myndigheter vid en olycka där: 

 • En större mängd växtskyddsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut.
  Kontakta omedelbart Räddningstjänsten (larmnumret 112) och miljöförvaltningen, via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.
 • Det finns risk att grundvatten, sjö, vattendrag eller vattentäkt att bli förorenat av växtskyddsmedel. Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så snart du kan.
 • Det finns risk att ett markområde har blivit så förorenat att det blir skador på egendomen. Kontakta fastighetsägaren eller den som har rätt att använda marken.

Läs mer om vad du ska göra vid en olycka på Säkert Växtskydds webbsida. Där kan du också beställa eller skriva ut dekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand eller personolycka.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00