Miljöfarlig verksamhet

Industrier, drivmedelsstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk är några av de verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet.

Vissa av de verksamheter som räkas som miljöfarliga måste söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljönämnden genom att lämna in en anmälan i god tid.

Miljöförvaltningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö. Tillsynen utförs dels som besök och dels genom granskning av olika dokument.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, medan andra kan startas utan att först ta kontakt med miljönämnden. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktlig?

För att klargöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du använda dig av miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats.

Tillståndspliktiga verksamheter kallas antingen A- eller B-verksamheter. Vilken klassning de har beror på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats.

Enligt förordningen finns det också C-verksamheter. Dessa är anmälningspliktiga till miljönämnden. Ska du etablera en sådan verksamhet måste du lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas. Ta kontakt med miljöförvaltningen om du är osäker på om du tolkat förordningen rätt.

Anmälningsplikt gäller också för:

Detta gäller vid ändringar

Ändringar av miljöfarliga verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Ändring av verksamhet som har tillstånd

Ändring av en verksamhet som har tillstånd är tillståndspliktig om den:

  • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkor i beslutet påverkas,
  • i sig innebär en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen eller
  • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på hur verksamheten är klassad.

Om ändringen inte är tillståndspliktig är den anmälningspliktig. Det finns inte någon nedre gräns för detta beskriven i lagtext. I princip bör endast underhållsåtgärder anses ligga utanför anmälningsplikten. Anmälan görs antingen till länsstyrelsen eller miljönämnden beroende på vem som har tillsyn över verksamheten.

Ändring av anmälningspliktig verksamhet

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt. Detta ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten eller något nytt processteg i förhållande till vad som ursprungligen anmälts.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla en ändring av din miljöfarliga verksamhet.

Följande kan beaktas för bedömning av om en ändring är anmälningspliktig:

  • Medför den en ökning av förorening till mark, vatten eller luft eller ökning av annan störning?
  • Innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
  • Innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av miljönämnden tidigare?
  • Kommer ny eller annan teknik att användas?
  • Kommer verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på ett annat sätt än vad som tidigare behandlats av miljönämnden?
  • Leder den till att ett beslut från miljönämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00