Utfasning av farliga ämnen

På sikt är målet att kemiska produkter som innehåller särskilt farligt ämnen ska sluta att användas i samhället. Särskilt farliga ämnen har de egenskaper som betyder mest problem för människors hälsa och miljön. Alla företag som driver miljöfarlig verksamheter har därför en skyldighet att byta ut sådana kemiska produkter så långt det är möjligt.

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens andra kapitel ska alla verksamheter så långt som möjligt undvika att sälja eller använda kemiska produkter som kan tänkas innebära risk för människa eller miljö. Principen gäller så långt det är möjligt och om verksamheten kan ersätta produkterna med andra produkter som kan antas vara mindre farliga.

För att kunna ersätta farliga, kemiska produkter behöver verksamheter ha kunskap om de kemikalier som företaget använder och känna till om de innehåller:

 • prioriterade riskminskningsämnen
 • ämnen på kandidatförteckningen och/eller tillståndslistan i Reach (EU:s kemikalielagstiftning)
 • prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv.

Särskilt farliga ämnen

Särskilt farliga ämnen är ämnen som till exempel kan vara cancerframkallande, skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan eller vara giftiga för miljön. Kemikalieinspektionen har definierat särskilt farliga ämnen utifrån klassificeringsreglerna i Reach och tagit fram kriterier för två grupper av ämnen, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. De har även skapat ett verktyg, kallat Prioriteringsguiden, PRIO, som ska vara en hjälp i arbetet med att fasa ut särskilt farliga ämnen. Kemikalieinspektionens har även tagit fram en sjustegs-modell som kan vara till hjälp i arbetet med att fasa ut och välja mindre farliga ämnen.

Utfasningsämnen

Utfasningsämnen är ämnen som har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Produkter som innehåller utfasningsämnen bör snarast fasas ut. Kriterier för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De motsvarar till stor del också de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach. För att vara ett utfasningsämne ska ett ämne ha något av följande egenskaper:

 • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1A och 1B
 • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
 • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
 • Hormonstörande
 • Ozonnedbrytande.

Prioriterade riskminskningsämnen

Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Produkter som innehåller prioriterade riskminskningsämnen bör bytas ut om det är möjligt. Om de inte byts ut bör de hanteras med försiktighet för att säkerställa att produkterna inte innebär oacceptabla risker. Kriterierna för prioriterade riskminskningsämnen har fastställts av Kemikalieinspektionen och är följande:

 • Mycket hög akut giftighet
 • Allergiframkallande
 • Mutagen, kategori 2
 • Hög kronisk giftighet
 • Potentiellt PBT/vPvB
 • Miljöfarligt, långtidseffekter.

PRIO-guiden

PRIO-guiden rekommenderar användaren att, så långt som möjligt, ersätta utfasningsämnen med mindre farliga ämnen eller alternativa metoder. När det gäller prioriterade riskminskningsämnen så rekommenderar verktyget användaren att se över riskerna med den tänkta användningen. Tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter och andra varor uppmanas alltså att göra en riskbedömning. Bedömningen ska hjälpa till att hitta sätt att minska riskerna med hanteringen av ämnet, och säkerställa att oacceptabla risker undviks i alla led.

Kandidatförteckningen

Inom EU har man tagit fram en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Listan är en del av kemikalielagstiftningen i Reach och kallas för kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen uppdateras med nya ämnen två gånger om året och den senaste versionen finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillståndsämnen

Ämnen som finns på kandidatförteckningen kan omfattas av tillståndsprövning enligt bestämmelserna i Reach. Det innebär att det kommer krävas tillstånd från EU-kommissionen för att få använda eller släppa ut ämnet. Målet är att alla tillståndsämnen ska ersättas av miljövänligare alternativ eller tekniker.

Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet

Inom EU:s vattendirektiv finns en lista över kemiska ämnen som är prioriterade för åtgärder eftersom de kan få negativa effekter för vattenmiljön. Dessa ämnen kallas för de ”prioriterade ämnena enligt vattendirektivet”. Utsläppen av dessa ämnen ska minska och i vissa fall upphöra helt. Ämnena finns listade i en bilaga till EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).

Farliga kemikalier i Helsingborgs industrier

Mellan 2011 och 2015 gjorde Helsingborgs stad en kartläggning av användningen av särskilt farliga kemiska ämnen bland Helsingborgs industrier. Ett av syftena var att öka kunskapen om utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen och prioriterade ämnen enligt vattendirektivet hos företagen för att få dem att minska användningen av de farligaste kemikalierna.

Läs och ladda ner ett informationsblad om projektet och resultatet av kartläggningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00