Lokala föreskrifter och bestämmelser

I Helsingborgs stad finns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som gäller alla invånare och verksamheter. Här finns regler som kan gälla din verksamhet eller andra aktiviteter i kommunen. I kartbilagorna ser du inom vilka områden vissa regler gäller.

De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna ska skydda människors hälsa och vår gemensamma miljö. Föreskrifterna reviderades i kommunfullmäktige 17 maj 2022 och gäller från och med 1 juli 2022.

Här kan du ladda ner Helsingborgs miljö-och hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Annan toalett än vattentoalett

I de markerade områdena i kartbilaga 1 del A och kartbilaga 1 del B måste du anmäla till miljönämnden sex veckor innan du installerar andra toaletter än vattentoaletter. Utanför områdena kan du installera en torr toalettlösning utan göra en anmälan.

Djurhållning

Du måste ha tillstånd från miljönämnden för att ha en tupp inom områden med
detaljplan, samt inom de områden med områdesbestämmelser som är markerade i
kartbilaga 2 del A och kartbilaga 2 del B.

Tomgångskörning

Du får köra ett fordon med förbränningsmotor på tomgång högst i en minut
utomhus.

Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö. Vid en
   järnvägsövergång får man dock aldrig köra på tomgång under längre tid än en minut.
  • om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än sådan
   som avser uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska
   kunna användas för vad det är till för.

Spridning av gödsel

Vid en yrkesmässig spridning av stallgödsel, avloppsslam eller biogödsel inom område
med detaljplan för bostäder eller på fält som gränsar till sådant område, gäller att:

 • Spridning får inte ske lördagar, söndagar, helgaftnar eller helgdagar under perioden
  maj till och med augusti.
 • Vid spridning på obevuxen mark ska nedmyllning ske inom fyra timmar.
 • För att få sprida stallgödsel, avloppsslam eller biogödsel närmare enskild vattentäkt
  än 12 meter måste man ha medgivande från den som använder vattentäkten. Miljönämnden har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat skyddsavstånd.

Eldning

Inom områden med detaljplan samt inom de områden som är markerade i kartbilaga 2 del A och kartbilaga 2 del B gäller följande:

 • Från 1 april –till 30 september får du inte elda fasta bränslen för uppvärmning och varmvattenproduktion, om inte pannan är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler eller försedd med ackumulatortank.
 • Du får endast elda trädgårdsavfall under veckorna 16, 17, 40 och 41. I första hand ska du kompostera avfallet eller lämna det till återvinning. Om räddningstjänsten under ovanstående veckor utfärdar generellt eldningsförbud får miljönämnden tillåta motsvarande eldning under annan tid.
 • När du eldar trädgårdsavfall ska du säkerställa att det görs på ett sådant sätt och i sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.
 • Miljö- och hälsoskyddsföreskriften om eldningsförbud gäller inte valborgsmässofirande med polistillstånd.
 • Miljönämnden får i enskilda fall medge dispens från eldningsbestämmelserna i 7 – 8 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk inte föreligger för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00