Lokala föreskrifter och bestämmelser

För Helsingborgs stad gäller lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som kompletterar miljöbalkens bestämmelser.

De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Helsingborgs stad finns till för att skydda människors hälsa och miljön och antogs i kommunfullmäktige hösten 2016 och gäller från och med 1 januari 2017.

Här kan du ladda ner Helsingborgs miljö-och hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Obs! Hänvisningarna till kartbilagorna nedan hittar du i pdf:en.

Här kan du läsa ett urval av bestämmelserna som kan gälla ditt företag eller dig som verksamhetsutövare.

Tomgångskörning

Du får köra ett fordon med förbränningsmotor på tomgång högst i en minut
utomhus.

Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö. Vid en
    järnvägsövergång får man dock aldrig köra på tomgång under längre tid än en minut.
  • om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än sådan
    som avser uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska
    kunna användas för vad det är till för.

Spridning av gödsel

Du behöver ha tillstånd från miljönämnden för att yrkesmässigt sprida stallgödsel,
slam eller annat organiskt gödselmedel. Detta gäller både inom och närmare än 100
meter från områden med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som är
markerade på kartbilaga 2 del A – B. Miljönämnden får förena tillståndet med villkor
för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa.

Du ska inte söka tillstånd om spridningen redan regleras av annat tillstånd enligt
miljöbalken.

Skydd för yt- och grundvattentäkter

För att få sprida stallgödsel, slam eller annat organiskt gödselmedel närmare enskild
vattentäkt än 12 meter behöver du ha medgivande från den som använder
vattentäkten. Miljönämnden har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat
skyddsavstånd.

Du får inte anordna upplag eller anläggning så att ytvattentäkter eller enskilda
grundvattentäkter riskerar att förorenas.

Om du vill anordna ett upplag för petroleum, olje- eller tjärprodukter,
lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter ska du anmäla detta till
miljönämnden sex veckor innan uppläggning sker.

Du ska inte anmäla upplaget om anmälnings- eller tillståndsplikt gäller enligt annan
författning eller föreskrifter meddelade med stöd av sådan författning.

Eldning

Du måste ha tillstånd från miljönämnden för att bränna halm eller stubb på åkermark inom kommunen.

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och innehålla:

  • De uppgifter som behövs för ärendet
  • De ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan

Ansökan och anmälan skickas till miljoforvaltningen@helsingborg.se eller via post till Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg.

Straffbestämmelser

Den som bryter mot dess föreskrifter riskerar att få betala böter.

Dispens

Miljönämnden får i enskilda fall ge dispens från bestämmelserna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?