Kemikalier

Du som företagare ansvarar för att dina kemikalier hanteras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön. Det är också viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Kemikalier ska vara tydligt märkta så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen medför och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

Läs mer i vårt informationsblad om kemiska produkter (pdf, 611 kB)

Förteckning och säkerhetsdatablad

Alla kemiska produkter som används inom din verksamhet ska finnas angivna i en förteckning. Läs mer om kemikalieförteckningar.

Det ska även finnas säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier som hanteras i verksamheten. Säkerhetsdatabladen ska du få av din leverantör.

Försäljning av kemiska produkter

Även om ansvaret vilar tyngst på leverantörerna av kemiska produkter, har du som säljer sådana produkter i detaljhandeln också ett ansvar.

Du ska försäkra dig om att märkningen av produkten är korrekt. Du ska också kunna lämna ut ett säkerhetsdatablad på begäran till yrkesmässiga kunder. Om en produkt till exempel saknar svensk märkning, barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning när detta krävs, är det butikens uppgift att åtgärda detta innan produkterna säljs.

  • Om du säljer bekämpningsmedel till privata användare måste du informera kunden om att de måste använda produkten på ett säkert sätt. Informationen ska innehålla en uppmaning om att alltid läsa den etikett som finns på produktens förpackning och annan produktinformation innan de använder den. Du ska lämna informationen på ett sådant sätt att den tydligt kan urskiljas från annan information.
  • Om du säljer växtskyddsmedel måste du dessutom ha en person tillgänglig vid försäljningen som kan svara på frågor från kunder om användning av medlet, hälso- och miljörisker vid användning samt åtgärder för att hantera dessa risker. Personen ska ha genomgått en särskild utbildning som hålls av länsstyrelsen. Giltigt utbildningsbevis ska kunna visas upp för miljöförvaltningen (eller motsvarande tillståndsmyndighet). Du måste också föra ett register över de växtskyddsmedel som du säljer.

Att förvara kemikalier

Kemikalier måste förvaras på ett säkert sätt. Lagringsplatsen ska vara tät och utformad så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp. Risken för att kemikalier når omgivande mark, vattendrag eller avloppsbrunnar måste förebyggas. Kemikalierna bör också placeras på ett sätt som är bra ur logistisk synpunkt.

Påkörningsskydd bör finnas om det finns risk för att kemikalier kan köras på. Skyddsutrustning och tydliga rutiner måste finnas för att förebygga spridning i händelse av spill och läckage. Exempel på skyddsutrustning är tätting, skyddsduk eller filter för dagvattenbrunnar, absorptionsmedel och länsar.

Hälsofarliga kemikalier ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och skilt från livsmedel, foder och andra varor som är avsedda att förtäras. Särskilt farliga kemiska produkter (som omfattas av tillståndskrav) måste förvaras inlåsta, eller på annat sätt, så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Undvik farliga kemikalier

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att regelbundet se över de kemikalier som du hanterar. Kemikalier som är skadliga för människors hälsa eller miljön ska bytas ut mot sådana som är mindre farliga där det är möjligt.

Här kan du läsa mer om Helsingborgs stads arbete med utfasning av kemikalier.

Särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Detta söker du hos länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs (eller för privatpersoner i det län där du bor). Tillståndet gäller i regel fem år.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du söker tillstånd.

Den som säljer särskilt farliga kemikalier har en skyldighet att kontrollera att den som köper produkterna ska använda dem i en yrkesmässig verksamhet. För privatpersoner gäller det att de har särskilt tillstånd. Försäljaren måste också föra särskilda anteckningar om försäljningen.

Farliga ämnen i varor

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska du som arbetar i butik kunna svara på frågor om kemikalieinnehållet i de varor du säljer. Lagen hänvisar till kandidatförteckningen, där man har listat de ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.

När ett ämne finns med i förteckningen ska du som säljer varan kunna svara på frågan om den innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Kunden har rätt att få informationen inom 45 dagar. Om kunden är yrkesmässig ska du lämna informationen direkt vid försäljningen, oavsett om kunden efterfrågar den eller inte.

Detta ska du göra om du får en fråga från en kund

  1. Se till att du får kundens kontaktuppgifter, om du inte kan svara på frågan direkt.
  2. Kontakta leverantören eller huvudkontoret. Berätta för dem att en kund har frågat om en vara innehåller något ämne från kandidatförteckningen. Be dem kontrollera om något av ämnena förekommer i varan. Det räcker inte att leverantören skickar analysprotokoll, certifikat eller liknande. De bör också hjälpa till att tolka och utvärdera informationen, så att den går att använda när du svarar kunden. Om det visar sig att varan innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i en koncentration över 0,1 viktprocent ska kunden få information om hur varan används på ett säkert sätt. Be leverantören eller huvudkontoret att i så fall även ta fram sådan information.
  3. När leverantören eller huvudkontoret har tagit fram ett svar, kontaktar du kunden. Om leverantören eller huvudkontoret själva svarar kunden, bör de naturligtvis även informera dig i butiken.

Läs mer om kandidatförteckningen till Reach på Kemikalieinspektionens webbplats.

Ladda ner informationsblad om att kunna svara på kundens frågor om kemikalier (pdf).