Anmäla sophämtning

Vilken typ av avfall du har styr vem som får ta hand om ditt avfall. Visst avfall får tas om hand av privata entreprenörer. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för att hämta hushållsavfall och liknande avfall i Helsingborgs stad.

NSR hämtar hushållsavfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ska hämta hushållsavfall och liknande avfall som restavfall, grovavfall och matavfall. Avfallet kommer från hushåll, restauranger, personalmatsalar, skolor och verksamheter. Slam från trekammarbrunnar, slutna tankar, fettavskiljare och fettavfall räknas också som hushållsavfall. Därför måste du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall eller liknande hos NSR, om du får det avfallet i din verksamhet.

Kontakta NSR:s kundservice på telefon 042-400 13 40, om du inte får svar på dina frågor om sophämtning för företag på NSR:s webbplats.

Övrigt avfall från verksamheter

Avfall från din verksamhet som inte räknas som hushållsavfall, till exempel wellpapp, trä, metall, elektronik, farligt avfall eller riskavfall, kan hämtas av en privat entreprenör med tillstånd att transportera avfall som du själv väljer. Du kan också ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att själv transportera farligt avfall till en avfallsanläggning.

Vem får hämta?

Restavfall, matavfall, fettavfall och slam ska alltid hämtas av NSR. Det räknas som hushållsavfall. För hämtning och återvinning av annat avfall, kontakta valfri entreprenör.

Restavfall och matavfall från flerfamiljsfastigheter eller bostadsrättsföreningar ska hämtas av NSR. När det gäller återvinningsmaterial kan du antingen få det hämtat av NSR eller anlita en privat entreprenör. NSR erbjuder även hämtning av småelektronik och ljuskällor.

För hämtning av allt avfall som inte är hushållsavfall eller motsvarande, får verksamheter anlita en valfri entreprenör. Tänk bara på att restavfall, förpackningar och matvafall från pentryt, personalmatsalen eller köket på ditt företag fortfarande räknas som hushållsavfall och ska hämtas av NSR.