Transport av farligt avfall

För varje tillståndspliktig transport av farligt avfall ska du som lämnar avfallet skapa ett transportdokument.

Transportören eller det företag som tar emot farligt avfall kan ofta hjälpa till med att göra ett transportdokument. Det är viktigt att du som avsändare kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som tar emot avfallet har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd. Här kan du ladda ned ett exempel på ett transportdokument (pdf).

Spara en kopia

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Dokumentet följer med transporten

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Bekräftelse på mottagande

Den som tar emot ditt farliga avfall ska skriva under transportdokumentet och skicka en bekräftelse till dig på att det farliga avfallet har tagits emot. Det är oftast enklast om mottagaren skickar en kopia av det underskrivna transportdokumentet till dig. En faktura kan också vara en form av bekräftelse.

I bekräftelsen ska det framgå vilket avfallsslag och hur stor mängd som har tagits emot. Då kan du kontrollera att den mottagna mängden stämmer med uppgifterna i transportdokumentet.

Egen transport

Om det uppstår mindre mängder farligt avfall i din verksamhet kan du själv få köra det till en avfalls- och återvinningsanläggning. Men först måste du anmäla transporten till länsstyrelsen. Du måste också kontrollera att den avfalls- och återvinningsanläggning som tar emot ditt avfall har tillstånd för det.

Om du själv transporterar ditt eget farliga avfall behöver du inte upprätta ett transportdokument. Du bör dock se till att få ett kvitto från mottagaren på vilken mängd och typ av avfall som du lämnat ifrån dig.

På länsstyrelsens webbplats finns ett formulär för anmälan om transport av farligt avfall.

Transportörens anteckningsskyldighet

Om du transporterar farligt avfall ska du för varje avfallsslag föra anteckningar om:

  • Varifrån de olika avfallsslagen kommer.
  • Till vilka anläggningar olika slags avfall transporteras.
  • Hur mycket som transporteras varje år.
  • På vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Du ska spara dessa anteckningar i minst ett år.