Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter som måste anmälas kallas anmälningspliktiga och klassas som C-verksamheter. Du som vill starta en sådan verksamhet måste skicka en anmälan till miljönämnden som fattar beslut om starten. Miljöförvaltningen har ansvar för tillsyn av verksamheten.

Anmäl din verksamhet innan starten

Det är viktigt att din anmälan har alla de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna hanteras smidigt. Om det saknas information kan miljönämnden besluta att förbjuda starten och ge dig tid att komma in med mer uppgifter för kunna fatta ett nytt beslut. Några exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är:

 • Avfallsåtervinning
 • Fordonstvättar
 • Verkstadsindustrier
 • Billackering
 • Bilskrotar
 • Betongindustrier
 • Kemtvättar
 • Förpackare av livsmedel
 • Behandling av elavfall
 • Fiskrökerier
 • Kafferosterier
 • Tryckerier

Använd stadens e-tjänst för att anmäla din verksamhet. När du använder e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp med att börja använda e-legitimation.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Så klassas din verksamhet

Miljönämnden beslutar hur din verksamhet ska klassas enligt miljöprövningsförordningen. I beslutet meddelar nämnden oftast också ett antal försiktighetskrav som verksamheten måste följa. Läs mer om klassning av A, B, C och U-verksamheter.

Anmäl ändringar till miljöförvaltningen

Om du ska göra en ändring i din verksamhet som förändrar hur andra i närheten påverkas eller störs av till exempel buller eller utsläpp, så måste du anmäla ändringen till miljöförvaltningen. Du ska göra anmälan senast sex veckor innan ändringen sker.

En ändring som betyder att verksamheten utökas eller producerar något nytt i en ny process, kan också behövas anmälas till miljöförvaltningen. Det beror på om ändringen betyder att verksamhetens produktion eller tillverkning går över eller under ett riktvärde i miljöprövningsförordningen, som gör att den klassas på ett annat sätt. Till exempel att din anmälda C-verksamhet plötsligt klassas som en tillståndspliktig B-verksamhet efter att produktionen har ökat.

Anmäla eller inte anmäla ändring?

Det är inte alltid lätt att avgöra om en ändring ska anmälas eller inte. Hör därför av dig till miljöförvaltningen om du är osäker, så ger vi dig råd om hur du ska anmäla. En ändring i din verksamhet som borde ha blivit anmäld, men aldrig blev det, kan leda till en åtalsanmälan. Använd staden e-tjänst för anmäla en ändring i din verksamhet.

Om du svarar ja på en eller flera av frågorna nedan, så kan ändringen i din verksamhet behövas anmälas till miljöförvaltningen.

Registrera förbränningsanläggning

Medelstora förbränningsanläggningar med en effekt på mer än 1 megawatt eller högre (max 50 megawatt), ska registreras innan de tas i drift. Bestämmelsen finns i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Miljöförvaltningen är i de flesta fall tillsynsmyndighet över de anläggningar som finns i Helsingborg.

För att registrera din förbränningsanläggning ska du lämna en underrättelse till Naturvårdsverket. Du fyller i rätt uppgifter i myndighetens e-tjänst.

Bestämmelsen om registrering gäller från olika datum beroende på när din anläggning har tagits eller ska tas i drift:

 • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Detta gäller anläggningar som tas i drift från och med den 20 december 2018.
 • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2024
 • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2029

* En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Om förbränningsanläggningen finns på en större anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska den registreras i länsstyrelsens e-tjänst.

Utöver registreringen kan du även behöva anmäla eller söka tillstånd enligt miljöbalken för din medelstora förbränningsanläggning. Läs mer om att anmäla miljöfarlig verksamhet. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om medelstora förbränningsanläggningar

Miljöförvaltningens tillsyn

Miljöförvaltningen har tillsyn på anmälningspliktiga verksamheter i Helsingborg. Det betyder att våra inspektörer kontrollerar att miljölagstiftningen följs och att verksamheterna uppfyller försiktighetskraven i sina tillståndsbeslut. Vi besöker verksamheter och gör tillsyn med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vilken typ av verksamhet det gäller. Läs mer om miljöförvaltningens tillsyn, avgifter och sanktioner.

Informera om driftsstörningar och olyckor

Om din verksamhet drabbas av en driftstörning eller olycka som kan påverka människors hälsa eller miljö, så måste du direkt informera eller varna miljöförvaltningen om händelsen. När händelsen är hanterad får du redovisa uppgifter om vad som hände och hur verksamheten hanterade det. Använd staden e-tjänst för att göra din anmälan.

Kom ihåg årsrapporten

Många anmälningspliktiga verksamheter får beslut från miljöförvaltningen med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet året innan. De årliga rapporterna skickas som ett PDF-dokument till miljöförvaltningen senast den 31 mars året efter det som rapporten beskriver. Vad som ska stå i rapporten går att läsa i miljönämndens beslut om hur verksamheten klassas.

Anmäl och planera nedläggning

När du planerar att avveckla och lägga ner en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om utrustning, möbler och verktyg som använts i produktionen. Du måste också se till att rengöra lokalen och ta hand om allt avfall från verksamheten.

Börja med att fundera på de här frågorna när du planerar att lägga ner din verksamhet:

När du vet vad du ska göra är det viktigt att du använder stadens e-tjänst och anmäler nedläggningen till miljöförvaltningen. Vill vi ha informationen för att kunna se till allt blir säkert och rätt. Vi kan också ge stöd i arbetet och svara på eventuella frågor om hur nedläggningen ska gå till. Anmälan behövs också för att miljönämnden ska kunna besluta om att verksamheten inte ska klassas längre och om eventuella krav på vad verksamheten ska göra när den lägger ner.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?