Tillståndspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter kallas och klassas antingen som A- eller B-verksamheter. Hur de klassas beror på vilken myndighet som beslutar om tillståndet. B-verksamheter söker tillstånd hos Länsstyrelsen, medan A-verksamheter söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Miljöförvaltningen har tillsyn av de flesta tillståndspliktiga B-verksamheter.

Ansök om tillstånd innan starten

Verksamheter som klassas som B-verksamheter ska söka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om hur detta går till på länsstyrelsens webbplats och i länsstyrelsens informationsskrift ”Prövning av miljöfarlig verksamhet” När verksamheten får ett tillstånd betyder det att företaget får driva sin verksamhet i enligt de villkor som finns i tillståndet.

Sök tillstånd för en ändring

Ändringar av tillståndspliktiga verksamheter kan kräva ett tillstånd eller en anmälan. En ändring av en verksamhet kräver tillstånd om den:

  • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkor i beslutet påverkas,
  • i sig innebär en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen eller
  • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på om verksamheten är klassad som en A- eller B-verksamhet.

Vissa tillståndspliktiga verksamheter är även klassade som industriutsläppsverksamheter, så kallade IED-verksamheter. Läs mer om vad det innebär på Naturvårdsverkets webbplats.

Alla ändringar är ska anmälas

Om ändringen inte är tillståndspliktig så är den anmälningspliktig. Någon nedre gräns för vilka ändringar som inte måste anmälas finns inte beskrivit i lagtexten. I princip gäller anmälningsplikten alla ändringar som inte är åtgärder för underhåll av verksamheten. Anmälan görs antingen till länsstyrelsen eller miljöförvaltningen beroende på vem som har tillsyn över verksamheten.

Använd stadens e-tjänst för att anmäla en ändring till miljöförvaltningen.

När du anmäler verksamheten i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp med att börja använda e-legitimation.

Registrera förbränningsanläggning

Medelstora förbränningsanläggningar med en effekt på mer än 1 megawatt eller högre (max 50 megawatt), ska registreras innan de tas i drift. Bestämmelsen finns i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Miljöförvaltningen är i de flesta fall tillsynsmyndighet över de förbränningsanläggningar som finns i Helsingborg.

För att registrera din förbränningsanläggning ska du lämna en underrättelse till Naturvårdsverket. Du fyller i rätt uppgifter i myndighetens e-tjänst.

Bestämmelsen om registrering gäller från olika datum beroende på när din anläggning har tagits eller ska tas i drift:

  • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Detta gäller anläggningar som tas i drift från och med den 20 december 2018.
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2029

* En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Om förbränningsanläggningen finns på en större anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska den registreras i länsstyrelsens e-tjänst.

Utöver registreringen kan du även behöva anmäla eller söka tillstånd enligt miljöbalken för din medelstora förbränningsanläggning. Läs mer om att anmäla miljöfarlig verksamhet. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om medelstora förbränningsanläggningar.

Informera om driftsstörningar och olyckor

Om din verksamhet drabbas av en driftstörning eller olycka som kan påverka människors hälsa eller miljö, så måste du direkt informera eller varna tillsynsmyndigheten (miljönämnden eller länsstyrelsen). När händelsen är hanterad får du redovisa uppgifter om vad som hände och hur verksamheten hanterade det. Använd stadens e-tjänst för att göra din anmälan.

Kom ihåg den årliga miljörapporten

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska årligen skicka in miljörapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser. Miljöförvaltningen får sedan som tillsynsmyndighet ta del av rapporterna från Naturvårdsverket. Miljörapporterna ska lämnas elektroniskt till Naturvårdsverkets databas Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Miljöförvaltningens tillsyn

Miljöförvaltningen har tillsyn på de flesta tillståndspliktiga verksamheter i Helsingborg. Vi kontrollerar verksamheternas rutiner och övervakning för att garantera att de uppfyller villkoren i sina tillstånd. Vi ser också till att miljöbalken och de regler som är kopplade till den. Läs mer om miljöförvaltningens tillsyn, avgifter och sanktioner.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?