Tillverkning och industri

Du som driver, eller planerar att starta, en industri eller ett företag inom tillverkning ska se till att följa miljöbalkens regler. Reglerna handlar om att din produktion eller tillverkning ska påverka miljön och människors hälsa så lite som möjligt.

När du ska starta en ny verksamhet inom tillverkning och industri är det viktigt att du först funderar över vilken sorts verksamhet det är och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalken är det också du som driver eller startar verksamheten som är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs och sätta dig in de regler som gäller för just din verksamhet. Men om du får problem kan miljöförvaltningen självklart hjälpa till med information och rådgivning.

Sök tillstånd eller anmäl innan du startar

Du behöver oftast söka tillstånd eller anmäla din industriverksamhet eller ditt tillverkningsföretag innan starten.

A och B-verksamheter är tillståndspliktiga och måste söka tillstånd innan start. A-verksamheter har mycket stor miljöpåverkan och får sitt tillstånd prövat av miljödomstol. B-verksamheter har stor miljöpåverkan och söker tillstånd hos Länsstyrelsen.

C-verksamheter är anmälningspliktiga och måste anmälas till tillsynsmyndigheten innan start. Miljönämnden tar emot och behandlar anmälningar om C-verksamheter i Helsingborg.

A, B, C eller U-verksamhet?

För att veta om du ska söka tillstånd eller anmäla din nya verksamhet, så behöver du ta reda på om den klassas som en A, B, C, eller U-verksamhet. Hur den klassas beror på vad som produceras, verksamhetens storlek och hur mycket miljön påverkas. Tillståndspliktiga (A och B) och anmälningspliktiga (C) verksamheter listas i branschkapitel i miljöprövningsförordningen.

U-verksamheter är verksamheter som får startas eller drivas utan tillstånd eller anmälan. De listas inte i miljöprövningsförordningen.

Ta reda på vilka gränsvärden som gäller

Många industrier och verksamheter kan klassas som både A, B och C-verksamheter, beroende på hur stor produktionen eller tillverkningen är. Det är därför viktigt att känna till de gränsvärden som går att läsa i varje branschkapitel i miljöprövningsförordningen.

Exempel på A-verksamheter

 • Järn- och stålindustrier
 • Större massa- och pappersbruk
 • Större kemisk industri
 • Större avfallshanterare
 • Större cementfabriker
 • Raffinaderier för olja eller gas.

Läs mer om tillståndspliktiga A- verksamheter.

Exempel på verksamheter som kan vara B eller C

 • Livsmedelsindustrier
 • Förpackare av livsmedel
 • Mejerier och slakterier
 • Livsmedelsindustrier
 • Förpackare av livsmedel
 • Mejerier och slakterier
 • Tillverkare av foder gödsel, växtskyddsmedel och biocider
 • Lantbruk
 • Plast- och gummiindustrier
 • Kemisk industri
 • Träindustrier
 • Fordonsindustrier
 • Läkemedelsindustri
 • Grafiska verksamheter
 • Textilindustrier
 • Betongindustrier
 • Verkstadsindustrier
 • Gjuterier och cementtillverkning
 • Återvinning eller förbränning av avfall
 • Behandling av elavfall
 • Vindkraftsparker
 • Biogasproduktion
 • Fordonstvättar
 • Billackering
 • Bilskrotar
 • Krematorium
 • Kemtvättar

Läs mer om tillståndspliktiga B- verksamheter och anmälningspliktiga C-verksamheter .

Exempel på U-verksamheter

 • Bilverkstäder
 • Byggföretag
 • Mindre mekanisk verkstad
 • Mindre tillverkningsföretag
 • Tandkliniker

Miljöförvaltningen hjälper dig att starta rätt

Om du ska starta en industriverksamhet eller tillverkning, men har svårt att avgöra vad verksamheten är (A, B, C eller U) och hur den klassas, så är du välkommen att höra av dig med din fråga till miljoforvaltningen@helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?