Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer detaljerade och preciserade krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Dessa framgår av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Ladda ner informationsblad om egenkontroll (pdf, 419 kB)

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel och medför små risker för hälsa och miljö.

Läs mer om vad egenkontrollen bör innehålla

Krav på dokumentation

Egenkontrollen måste dokumenteras för att den som bedriver en verksamhet ska kunna visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla i verksamheten att göra rätt, underlättar uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Dokumentationen bör anpassas efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för verksamheten gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Anmäl driftstörningar

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljönämnden eller länsstyrelsen), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.

Efter att ni har hanterat händelsen ska du redovisa närmare uppgifter kring vad som hände och hur ni hanterade det.
E-tjänst för att anmäla driftstörning eller olyckshändelse.