Taxor och avgifter

Kostnaderna för miljönämndens tillsyn och annan myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Den årliga avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

Följande taxor gäller inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Följande taxor gällde till och med 31 december 2015

Vid varje årsskifte sker en så kallad indexuppräkning, det vill säga taxan höjs för att att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2019 är timavgiften (taxan) 1062 kronor. Denna timavgift gäller för vissa ärenden, för andra ärenden har vi fasta avgifter.

I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande samt annat administrativt arbete.

I listan kan du läsa mer om några av våra vanligaste avgifter.