Miljöförvaltningens uppdrag

Miljöförvaltningen arbetar för att skydda miljön och människors hälsa i Helsingborg. Ett av våra viktigaste uppdrag är att kontrollera att företagens verksamhet inte skadar människor och miljö.

Vi arbetar för att människor och miljö ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Ett sätt att arbeta med detta är genom tillsyn. Ofta görs tillsynen genom besök – oanmält eller inbokat. Tillsynen innebär att vi granskar verksamheten och dokument, till exempel egenkontroll och rapporter. Om något inte ser bra ut talar vi om vad ni bör åtgärda.

Vad händer sen?

Efter tillsynen skriver vi oftast en rapport som ni får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite, som är en sorts böter. Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare. För vissa överträdelser kan man få betala en miljösanktionsavgift. Denna avgift går till staten.

Miljöförvaltningen arbetar också med att hantera ansökningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi arbetar även med livsmedelstillsyn och med att följa upp statusen i Helsingborgs miljö genom att kontrollera grundvattnet, luftkvaliteten och Öresund.

Vi vill hålla hög kvalitet på vårt arbete och har rutiner så att alla ärenden kan behandlas på samma objektiva sätt och med samma kvalitet. Vid tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med er om hur ni kan förbättra er verksamhet. Gott bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå.

Lär mer om oss och vårt uppdrag i broschyren ”Välkommen till miljöförvaltningen” (pdf)

Vad kan ni tänka på inför ett tillsynsbesök?

När vi kommer på besök ställer vi frågor om era rutiner. Ni får också svara på frågor om hur ni arbetar och om vilken kompetens som finns på företaget. Ibland vill inspektören titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och liknande. Det är viktigt att personer som vet hur ert företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler.

Som företagare betalar ni för vår tillsyn. Här kan du läsa mer om miljönämndens avgifter.

Miljönämnden eller miljöförvaltningen?

Miljöförvaltningen styrs av miljönämnden som består av folkvalda politiker. Miljönämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur förvaltningen ska lägga upp sitt arbete. Miljöförvaltningen består av tjänstemän som gör tillsynsbesök, mätningar, kontroller och mycket annat.

Vem fattar besluten?

Oftast är det sakkunniga tjänstemän som fattar besluten på delegation från nämnden. Det betyder att miljöförvaltningen fattar beslut i miljönämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av beslutet. Ärenden som är extra stora eller principiella fattar miljönämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information från miljöförvaltningens tjänstemän, som är specialister på bland annat luft, kemikalier, energi med mera.