Hänsynsregler

Du som företagare är ansvarig för att den verksamhet som du bedriver sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Detta innebär bland annat följande enligt miljöbalkens regler:

  • Verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt både ur miljösynpunkt och ur ett hälsoperspektiv gentemot omgivningen. Det innebär att du måste ha den kunskap om din verksamhet och dess påverkan som krävs för att en säker drift ska vara möjlig.
  • Du måste vidta de skyddsåtgärder som behövs för att din verksamhet inte ska skada miljön eller människors hälsa. Bästa möjliga teknik ska användas för att begränsa påverkan från din verksamhet.
  • Kemikalier som används eller säljs ska bytas ut mot produkter som är mindre farliga om detta är möjligt.
  • Hushåll med råvaror och energi. Möjligheter för återanvändning och återvinning ska utnyttjas. I första hand ska förnyelsebar energi användas.
  • Den plats som du väljer ska vara lämplig för ändamålet. Med det menas att de störningar som ditt företag kan orsaka, till exempel buller och utsläpp, inte får ge upphov till olägenheter för människor eller i miljön.

Alla verksamheter omfattas av miljöbalken och måste kunna visa att de uppfyller dessa regler. Likaså har verksamheten ansvar för att återställa eventuella skador.