Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Köldmedier

Verksamheter som vill installera en köldmedieanläggning måste anmäla detta till miljöförvaltningen. Du ska också se till att anläggningen kontrolleras av ett ackrediterat företag. Här finns mer information för dig som har en köldmedieanläggning.

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten.

Uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären är två av våra största miljöhot. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och till växthuseffekten. För att klara dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier.

Dessa regler gäller

Den 1 januari 2015 började en ny EU-förordning att gälla och det har lett till en del förändringar. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kg). Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Som exempel blir 1 kg av köldmediet R404A 3,92 ton koldioxidekvivalenter. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där man hanterar större mängder. Ny svensk lagstiftning som kompletterar EU-förordningen började gälla den 1 januari 2017.

Just nu gäller följande förordningar:

  • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
  • F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Vad står det i förordningarna?

Alla kontroller, installationer och underhållsarbetet på ett köldmedieaggregat ska utföras av ett kylföretag som är certifierat, det vill säga godkänt för att utföra kontroller av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. På INCERTS webbplats hittar du en förteckning över certifierade företag.

Om du skaffar ett köldmedieaggregat kallas du ”operatör” enligt gällande förordningar. Om du ska nyinstallera aggregat eller konvertera ett aggregat (det vill säga byta ut köldmediet i aggregatet) med en köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla detta till miljöförvaltningen minst en månad före installationen. Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar.

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du skicka in en sammanfattande kontrollrapport till miljöförvaltningen en gång per år. Den sammanställda rapporten (årsrapporten) ska skickas till miljöförvaltningen tidigast den 1 januari men senast 31 mars året efter kontrollerna blivit utförda. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Det är kylföretaget som upprättar rapporten men det är du som operatör som är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöförvaltningen.

Blanketter för årlig kontroll och anmälan om nyinstallation eller konvertering av aggregat får du av det certifierade kylföretaget som du anlitar. E-tjänsten för årsrapportering av köldmedier finns inte längre tillgänglig. Årsrapporteringen av köldmedier skickas istället in via vanlig post eller digitalt till e-postadressen miljoforvaltningen@helsingborg.se

Vilka kontrollintervall ska jag hålla reda på?

I och med de nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2015 gäller nu nya intervall för när ett aggregat ska kontrolleras. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i aggregaten. Koldioxidekvivalenttalet räknas fram genom att multiplicera antal kilo köldmedia med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). För att får reda på hur mycket koldioxidekvivalenter era aggregat har kan ni använda er av kylbranschens uträkningsmodell på alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Alla aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

Köldmedier

Koldioxidekvivalenter/aggregatLäckagekontroller
5 ton CO2e eller mer1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Sedan den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (till exempel. R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med max 900 gram köldmedia.

Vad gäller om jag tar över en verksamhet eller gör ett ägarbyte?

Om du som operatör säljer eller tar över en kylanläggning bör du upplysa miljöförvaltningen detta. Lämnar du ingen upplysning kommer tillsynsavgiften att debiteras den operatör som finns angiven på senaste inskickade årsrapport.

Vad händer om jag inte följer gällande förordningar?

Vid överträdelse av förordningarna är miljöförvaltningen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Beloppet går till staten.

Följande avgifter gäller:

  • Kontroller har inte utförts: 5000 kronor.
  • Kontroller har utförts med fel intervall: 5000 kronor.
  • Rapporten lämnas in för sent: 1000 kronor.

Vid upprepad förseelse inom två år, dubblas sanktionsavgiften.

Finns det alternativ till köldmedier?

Det finns alternativ till köldmedier som CFC-, HCFC- och HFC. Några av dessa är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan samt koldioxid. På vissa ställen kan man även installera fjärrkyla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close