Cisterner

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt om krav och skötsel.

Det är viktigt att veta vilka krav som ställs på en cistern för brandfarliga vätskor och hur den ska skötas. Om detta kan du läsa i handboken som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut.

Här kan du ladda ner handboken från MSB.
Här kan du ladda ner miljöförvaltningens informationsblad om cisterner.

Anmälningsplikt

Du måste anmäla att du ska installera en cistern som ska stå utomhus ovan eller i mark innan installation. Till denna kategori räknas även gårdscisterner och farmartankar.

Här hittar du e-tjänsten för att anmäla installation av cistern

Cisternerna ska kontrolleras av ett ackrediterat företag

Kontrollen av cisternerna ska utföras av ett ackrediterat företag och med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte. Mer information om kontrollintervaller finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24).

Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll kan du få från Styrelsen för ackreditering och kontroll (Swedac). Cisterner över 10 kubikmeter utanför skyddsområde handläggs vanligtvis av Räddningstjänsten. Speciella regler gäller för dessa.

En cistern ska kontrolleras av ett ackrediterat företag i följande fall:

  • När cisternen installeras, innan den tas i bruk.
  • Återkommande kontroll enligt det kontrollintervall som gäller.
  • När en cistern eller rör eller slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Rapporterna från kontrollerna ska sparas och finnas tillgängliga om tillståndsmyndigheten ber om att få se dem.

Om cisternen finns inomhus är det viktigt att den går att inspektera runt om och att rörledningarna är frilagda och synliga.

Kortare kontrollintervall för cisterner inom vattenskyddsområde

Cisterner som tillsammans rymmer mer än 250 liter ska ha ett sekundärt skydd som rymmer minst hälften av den lagrade volymen av vätska, dock minst hela den största behållarens volym.

Kontrollintervallet för cisterner som saknar sekundärt skydd och ligger inom vattenskyddsområde: tre år utan korrosionsskydd eller sex år med med korrosionsskydd.

En cistern inom ett vattenskyddsområde ska ha en informationsskylt märkt ”vattenskyddsområde”.

När cisternen inte längre används

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela miljöförvaltningen samt skicka ett saneringsintyg.

Här hittar du e-tjänsten anmälan om avställning eller skrotning av cistern

Miljösanktionsavgifter

Miljöförvaltningen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Avgifterna ligger för närvarande på mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på typ av överträdelse.