Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt om krav och skötsel.

Reglerna omfattar alla cisterner som
– är större än 1 kubikmeter, och
– innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja,
– oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark).
– Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

Informera miljöförvaltningen

1. Du måste informera miljöförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern, eller påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja. Anmälan gör du enklast via vår e-tjänst.
2. Om du ska en ta en cistern ur bruk ska du först informera miljöförvaltningen. Det gör du enklast genom att använda vår e-tjänst.
3. Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljöförvaltningen

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd
Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i
invallningen. Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Till exempel är dubbelmantling inte tillräckligt som sekundärt skydd. Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Cisterner i marken som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och förorenad jord ska hanteras som farligt avfall. Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, återkommande, samt efter reparationer eller andra ändringar. Läs mer i informationsbladet om cisterner.

Ytterligare information

www.helsingborg.se – Helsingborgs stad
www.naturvardsverket.se – Naturvårdsverket
www.msb.se – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap