Miljöförvaltningens uppdrag

Miljöförvaltningens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg. Ett av våra viktigaste uppdrag är att bedriva tillsyn och kontroll för att människor och miljön ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Miljöförvaltningen arbetar också med att samordna stadens miljöfrågor.

Vi gör tillsyn

Tillsyn är ett sätt för oss att arbeta med vårt uppdrag. Vi gör ofta tillsyn genom att besöka olika verksamheter och företag, både inbokat och oanmält. Tillsynen betyder att vi granskar din verksamhet och de dokument du har, till exempel för egenkontroll. Om något inte ser bra ut talar vi om för dig vad verksamheten bör göra.

Som företagare betalar du en avgift för vår tillsyn, antingen per timme eller baserat på ett fast antal handläggningstimmar för ditt ärende. Avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

När vi har gjort tillsynen skriver vi oftast en rapport som verksamheten får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite, som är ett påtryckningsmedel som används för att få en person eller en verksamhet att följa miljönämndens beslut.

Om en verksamhet inte följer vissa bestämmelser och gör en överträdelse, kan den få betala en miljösanktionsavgift, som går till staten. Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare.

Vi kontrollerar och övervakar miljön

Miljöförvaltningen arbetar också med att hantera ansökningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi kontrollerar även att olika livsmedelsverksamheter hanterar och producerar mat på ett säkert sätt, så kallad livsmedelsinspektion. Dessutom följer vi upp hur Helsingborgs miljö mår genom att till exempel kontrollera grundvattnet, luftkvaliteten och livet i Öresund.

Vi arbetar i dialog med dig

Vi på miljöförvaltningen vill hålla en hög kvalitet i vårt arbete och vi har rutiner för att alla ärenden ska behandlas på samma objektiva sätt. Under tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med dig om hur du kan förbättra din verksamhet. Gott bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå. Det ska vara lätt att göra rätt.

Att tänka på inför ett tillsynsbesök

När miljöförvaltningen kommer på besök ställer vi frågor om rutinerna i din verksamhet. Du får också svara på frågor om hur du arbetar och om vilken kompetens som finns hos företaget. Ibland vill inspektören även titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och andra dokument. Det är viktigt att personer som vet hur ditt företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler.

Miljöförvaltningens sanktioner

Vite

Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som ska göras med stöd av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite. Vite är inte en straffavgift, utan ett påtryckningsmedel som används för att få en person eller en verksamhet att följa miljönämndens beslut, eller i ett ärende när det är särskilt viktigt att beslutet följs. Om beslutet följs av personen eller verksamheten, kommer något vite att dömas ut. Men om beslutet inte följs, trots miljönämndens beslut, kan förvaltningsdomstolen döma ut ett vitesbelopp.

Åtalsanmälan

Om miljöförvaltningen misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till en åklagare.

Miljösanktionsavgift

Om du som verksamhetsutövare bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken eller andra förordningar kan du få betala en miljösanktionsavgift. De överträdelser som är aktuella tas upp i förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgiften du betalar går till staten.

Vanliga frågor om vårt uppdrag

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om miljöförvaltningen uppdrag, avgifter och sanktioner.

Miljöförvaltningen styrs av miljönämnden, där folkvalda politiker sitter. Miljönämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur förvaltningen ska lägga upp sitt arbete. På miljöförvaltningen jobbar sakkunniga tjänstepersoner som gör tillsynsbesök, mätningar, kontroller och mycket annat.

Oftast är det sakkunniga tjänstepersoner som fattar besluten på delegering från nämnden. Det betyder att miljöförvaltningen fattar beslut i miljönämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av beslutet. Ärenden som är extra stora eller principiella fattar miljönämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information från miljöförvaltningens tjänstepersoner, som är experter på bland annat luft, kemikalier, energi med mera.

Miljöförvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att göra tillsyn enligt miljöbalken. Vårt arbete ska skydda miljön och människors hälsa. Därför gör vi tillsyn på verksamheter som påverkar dessa. Tillsynen utgår från att företaget som har verksamhet som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala våra kostnader för tillsynen. Det är därför du betalar en avgift till oss.

Avgifterna ska täcka våra kostnader enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att vi inte får gå med vinst. En del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar, till exempel ogrundade anmälningar.

Vår roll är att ge råd och kontrollera att din verksamhet följer reglerna om miljö och hälsoskydd samt har en fungerande egenkontroll. Du betalar för att vi ska komma ut och ha tillsyn på din verksamhet. I avgiften ingår inte bara själva besöket utan även inspektörernas förberedelser inför ett besök och restid i samband med detta. Efter besöket skriver de inspektionsrapporter, fattar eventuellt beslut, granskar rapporter och andra redovisningar. Alltså betalar du för fler timmar än själva besöket.

Förutom själva tillsynen tar vi även ut avgifter för att handlägga ansökningar om tillstånd och dispenser, och anmälningar av verksamheter eller åtgärder. Vi tar även betalt om vi behöver ta prover och analysera dem, eller göra kungörelser och ta in sakkunniga för att pröva en anmälan eller ansökan.

De överträdelser som gäller tas upp i förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgifterna är specificerade för de olika överträdelserna. Några exempel på överträdelser är:

  • att någon anlägger en fabrik utan tillstånd, när det finns krav på att miljödomstol eller länsstyrelsen ska pröva tillståndsfrågan
  • att någon erbjuder anmälningspliktig hygienisk behandling till allmänheten och startar verksamheten innan en anmälan har gjorts till miljöförvaltningen.
  • att någon påbörjar en miljöfarlig verksamhet utan att ha gjort en anmälan till miljöförvaltningen, trots att en sådan anmälan krävs.

Miljösanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Men om det är uppenbart oskäligt i det enskilda fallet ska avgift inte tas ut.

Avgiften betalas till Kammarkollegiet och går till staten. Även om beslutet om miljösanktionsavgift överklagas, så ska verksamhetsutövaren betala avgiften inom 30 dagar (om det inte har angetts en längre tid i beslutet). Om mark- och miljödomstolen ändrar eller upphäver tillsynsmyndighetens beslut, betalas miljösanktionsavgiften tillbaka med ränta enligt 5 § räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag den återbetalades.

Hitta och kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad finns på Carl Krooks gata 10. Vår reception är öppen måndag till fredag klockan 8-16 (lunchstängt 11.45 till 12.45). Kom ihåg att anmäla bokade besök.

Du når oss på telefon 042- 10 50 00, eller mejl till miljoforvaltningen@helsingborg.se