Annat att tänka på

Här får du information om annat du behöver tänka på när du planerar din varuexponering.

  • Varuexponering bör ligga i direkt anslutning till verksamheten. Undantagna är torg eller öppna platser där en bedömning får göras från fall till fall beroende på förutsättningarna. Avslag kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig.
  • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerade direkt mot lokalens fasad.
  • Varustället ska vara stabilt och inte vara lätt att flytta.
  • Du får inte fästa varuskyltningen i marken genom att borra. Om du vill fästa skyltningen mot fasaden måste du söka bygglov.
  • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
  • Livsmedel bör förvaras på hyllor en bit ovanför mark. Det bör vara fritt under så att det går att hålla rent och risken för skadedjursansamling minimeras.
  • Det ska vara helt och rent. Exempelvis får inga vissna blommor, trasiga bänkar, smutsiga mattor förekomma.
  • Varuställen ska alltid plockas in efter stängning.
  • Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.