Vägvisning

Bra och lättförståelig vägvisning längs vägarna kan göra det lättare för trafikanterna att hitta till din verksamhet. Men det är viktigt att det inte finns för många skyltar på samma ställen. Därför finns riktlinjer för när du kan få vägvisning till din verksamhet.

Vägvisning i form av skyltar längs vägen kan underlätta för trafikanterna att hitta till din verksamhet. Den kan också göra både framkomlighet och trafiksäkerhet bättre. Men den som kör måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Skyltarna får därför inte bli för många och de måste vara konsekventa och lättbegripliga.

I Helsingborg finns därför riktlinjer för när du kan få vägvisning uppsatt, hur skyltarna ska se ut och var de kan sättas upp.

Olika typer av vägvisning

Det finns fler olika typer av vägvisning. Nedan får du information om vilka riktlinjer som gäller för några av de vanligaste här i Helsingborg.

Allmänna inrättningar

Med allmän inrättning menas en verksamhet som vänder sig till allmänheten, till exempel sjukhus, vårdcentral och industri. Vägvisning till sjukhus med akutmottagning sker vanligen från en orts infarter medan visningen till andra former av inrättningar bara sker inom verksamhetens omedelbara närhet.

Inrättningens betydelse i orten, främst avseende trafiken, avgör varifrån vägvisningen bör ske.

Vägvisning till en allmän inrättning kan behövas om:

  • Inrättningen saknar gatuadress eller om det av andra skäl är befogat, till exempel vid svåra trafiksituationer.
  • Inrättningen har olika infarter, till exempel till ingång, parkering, lastkaj med mera. En inrättning som vänder sig till privatpersoner bör ha besöksparkering, En inrättning som vänder sig till fackfolk, till exempel ett grustag, behöver inte uppfylla detta krav.

Kommersiella inrättningar

Med kommersiell inrättning menas inrättningar som köpcentrum och stormarknader. För att bedöma om vägvisning kan behövas kan trafikflödet på vägen fungera som riktlinje. Är trafikflödet stort kan det vara lämpligt med vägvisning för att upprätthålla framkomligheten och trafiksäkerheten på vägarna.

Vägvisningen till kommersiella inrättningar sker normalt utan att något namn anges på köpcentret eller stormarknaden. Namnen som används är endast köpcentrum respektive stormarknad.

Butik och mindre inrättningar

Med butik menas en försäljningsverksamhet i utkanten av en tätort eller på landsbygd där gatuadress saknas. Butiken skall vara öppen året runt eller under en hel säsong med normala öppettider.

Med mindre inrättning menas också industrier och verksamheter som i första hand vänder sig till fackfolk som till exempel grustag, betongstationer, godsterminaler, depåer med mera.

Denna vägvisning kan ske från närmaste allmänna väg som inte är motorväg, motortrafikled eller motsvarande. Avstånd bör anges om det är längre än en halv kilometer från vägvisningens början.

Kostnad för vägvisning

Det är du som ansöker om vägvisning till en allmän inrättning eller serviceanläggning som betalar för att tillverka och sätta upp skylten. Du betalar också för att underhålla skylten och för att eventuellt ta bort den.

Kostnaden varierar, men en enkel vägvisare utmed det mindre vägnätet ligger normalt på mellan 4 000 och 6 000 kronor. Om vägvisning måste ske som till exempel en del i en portalvägvisningsskylt blir kostnaden betydligt högre. Du får ett prisförslag innan du bestämmer om du vill ha vägvisning eller inte.

Ansvar för uppsättning

På större genomfartsvägar och landsbygd är det normalt Trafikverket som ansvarar för vägvisningen.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om vägvisning på Trafikverkets vägar.

Inne i Helsingborgs tätorter är det Helsingborgs kommun som beslutar om du får vägvisning uppsatt eller inte. Om du vill ha vägvisning till din verksamhet uppsatt vid en av Helsingborgs kommunala vägar vänder du dig till stadsbyggnadsförvaltningen. Du når rätt person genom Helsingborg kontaktcenter. Se kontaktuppgifter här till höger.

Vägvisning i industriområden

I Helsingborgs olika industriområden finns kartor vid tillfarterna som hänvisar till företagen i industriområdet.

Om du vill ha med din verksamhet på en sådan karta kontaktar du företaget Sarrasso, 08-643 02 01.