Växtodling på friland och djurhållning

Du som har en gård med växtodling, djurhållning eller ett företag med annan frilandsodling kan få hjälp av miljöförvaltningen när det gäller frågor om miljö, tillstånd och regler för hantering av kemikalier, växtnäring och avfall. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Miljöförvaltningens tillsyn

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen på lantbruk och odlingar på friland. Tillsynen utgår från miljöbalken och andra föreskrifter. Vid ett tillsynsbesök kontrollerar vi din verksamhet under en rundvandring och granskar din dokumentation. Vårt besök kan vara inbokat eller oanmält. På plats kan vi bland annat kontrollera hur du hanterar gödsel, avfall eller växtskyddsmedel och hur din egenkontroll fungerar.

Spridning av växtskyddsmedel

På vissa områden gäller särskilda regler för spridning av växtskyddsmedel. Inom vissa områden är spridning förbjuden. När du ska sprida växtskyddsmedel på lantbruksmark inom ett vattenskyddsområde, eller på gårdsplaner måste du i de flesta fall ha ett tillstånd. Reglerna ska förhindra att användningen av växtskyddsmedel skadar människor och egendom, eller försämrar kvaliteten hos yt- och grundvatten.

Gårdsplaner och hårdgjorda ytor: tillstånd

Du behöver i de flesta fall söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på din grusade gårdsplan eller på andra hårdgjorda ytor, exempelvis kring dina ekonomibyggnader. I några andra fall kan du istället behöva lämna in en anmälan om spridningen.

Lantbruksmark inom vattenskyddsområde: tillstånd eller förbud

Inom stora delar av våra tre vattenskyddsområden i Helsingborgs kommun krävs tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. I vissa fall är det helt förbjudet att hantera växtskyddsmedel inom vattenskyddsområdet. Du ska lämna in din ansökan om tillstånd i god tid, gärna två månader innan spridningen. Du får inte sprida växtskyddsmedel innan du har fått ditt tillstånd, och du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget.

Ängs- eller betesmark: förbud

Du får inte lov att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete. Miljönämnden kan i undantagsfall ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl.

Privata områden: förbud

Från den 1 oktober 2021 får du inte längre använda växtskyddsmedel i din trädgård eller på växter inomhus. Förbudet gäller även dig som har behörighet att använda växtskyddsmedel. Det finns dock vissa verksamma ämnen som är undantagna förbudet.

Så här gör du en ansökan eller anmälan

Använd stadens e-tjänst för att göra din ansökan eller anmälan för spridning av växtskyddsmedel. När du fyller i uppgifter om spridningen i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation. Du kan också ladda ner en blankett som du sedan fyller och skickar till miljöförvaltningen. Om du behöver söka tillstånd för eller anmäla spridningen beror på var du ska sprida och vilket medel du använder.

Spridning av växtskyddsmedel

På kampanjen Säkert Växtskydds webbplats hittar du mer information om hur du hanterar växtskyddsmedel på ett säkert sätt.

Djurhållning

Om ditt lantbruk har många djur kan du behöva anmäla verksamheten till miljöförvaltningen. Om du ska anmäla djurhållningen eller inte beror på hur många djurenheter du har.

Mer än 100 djurenheter

Om din djurhållning hat över 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöförvaltningen.

Mer än 200 eller 400 djurenheter

Om du har mer än 400 djurenheter av nötdjur eller plats för mer än 200 djurenheter för grisar eller fjäderfä så ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Hantering av kadaver

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Läs mer hantering av kadaver på Jordbruksverkets webbplats:

Om djur far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Skåne. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta Länsstyrelsen.

Gödselhantering

Om du ska sprida gödsel i närheten av mark som är detaljplanerad, så kan du behöva söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Du behöver också känna till vilka olika regler som finns för lagring av gödsel.

Lokala föreskrifter för spridning av gödsel

Ska du yrkesmässigt sprida stallgödsel, avloppsslam eller biogödsel inom område med detaljplan för bostäder eller på fält som gränsar till sådant område, gäller särskilda regler. Du kan läsa mer om reglerna och var detaljplaner finns i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.

Nationella regler för spridning av gödsel

Gödselspridningen är reglerad i Sverige. Hela Helsingborgs kommun ligger inom nitratkänsligt område vilket gör att det är förbjudet att sprida gödsel under vissa perioder och väderförhållanden. Men i några fall går det att söka dispens från bestämmelserna. Dispens söker du hos miljöförvaltningen via stadens e-tjänst.

Regler för lagring av gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på:

  • 8 månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter.
  • 10 månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.
  • Om du har mellan två och tio djurenheter ska du kunna lagra 6 månaders gödselproduktion.

Läs mer om regler för gödselhantering på Jordbruksverkets webbplats.

Egenkontroll på ditt lantbruk

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa negativt eller skada miljön, ska enligt lag ha en fungerande egenkontroll. I ditt lantbruk handlar egenkontroll om hur du organiserar arbetet och skapar rutiner som gör att du kunna följa de lagar och regler som gäller. Miljöhusesynen med åtgärdsplan är ett bra verktyg för att följa upp egenkontrollen i alla lantbruk och frilandsodlingar.

För lantbruk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentation av egenkontrollen.

Sök stöd för din miljöinvestering

Förutom bidrag riktade direkt till jordbruket finns det även allmänna stöd som företag som gör en investering för miljön eller klimatet kan söka. På länsstyrelsens webbsida finns en länklista med stöd att söka från olika myndigheter och organisationer. Här är några exempel på stöd där verksamheter inom lantbruk och frilandsodling kan få stöd och råd från Helsingborgs Stad.

Stöd för att anlägga våtmark

Är du markägare och intresserad av att anlägga en våtmark? Här finns information om att anlägga eller restaurera våtmarker i Helsingborg och ekonomiskt stöd för det.

Stöd genom kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Du som har ett mindre eller medelstort företag i Helsingborg kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning om hur du kan minska din energianvändning och sänka dina energikostnader.

Läs mer om klimat-och energirådgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00