Särskilda tips och råd

Här har vi samlat en del information speciellt för dig företagare, oavsett vilken bransch du är verksam inom. Det handlar om parkeringsplatser, tillgänglighet för funktionshindrade, byggnadens lämplighet för ändamålet och om tidsbegränsade bygglov.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Läs mer om bygglov för parkeringsplatser

Tillgänglighet för funktionshindrade

I bygglovsansökan kontrolleras om entrén utanför byggnaden, byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Inför startbesked kan tillgängligheten behöva studeras ännu mer i detalj för diskussion under det tekniska samrådet.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Byggnadens lämplighet för ändamålet

I bygglovet ingår det i handläggningen att bedöma om byggnaden är lämplig för ändamålet. Syftet är att undvika olyckor, att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Tidsbegränsat bygglov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, till exempel parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Läs mer om tidsbegränsade bygglov