Parkering

I de fall du tänker anlägga parkeringsplatser ska du bifoga en separat parkeringsutredning till din bygglovsansökan. Du ska också redovisa bland annat parkeringsplatser och in- och utfarter i situationsplanen, som också ska bifogas din bygglovsansökan.

Parkeringstura.

För de flesta verksamheter är det svårt att ordna parkeringsplatser. Det gäller att få fram tillräckligt många, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Mobilitetsnormen grund för bygglovsprövningen

Mobilitetsnorm Helsingborg (pdf, 2 MB) ligger till grund för stadens detaljplanering och för bygglovsprövning. Normvärdena är vägledande för att skapa tillräckligt många parkeringsplatser för det behov som fastighetens boende och verksamheter behöver. Utgångspunkten är att parkeringen i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.

Bygg för hållbart resande

Att bygga för hållbart resande är både lönsamt och bidrar till ett bättre Helsingborg. Med broschyren Bygg för hållbart resande (pdf, 4,9 MB) vill vi inspirera och visa exempel på hur du som byggherre eller fastighetsägare kan bidra till ökat hållbart resande. Du är välkommen att kontakta oss för diskussion och rådgivning. Hör av dig till Emma Kangas, projektledare på enheten för miljö och livsstil, emma.kangas@helsingborg.se, 042-102945, alternativt miljoochlivsstil@helsingborg.se.

Läs mer om parkeringsplatser i Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd för dig som företagare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?