Parkering

I de fall du tänker anlägga parkeringsplatser ska du bifoga en separat parkeringsutredning till din bygglovsansökan. Du ska också redovisa bland annat parkeringsplatser och in- och utfarter i situationsplanen, som också ska bifogas din bygglovsansökan.

Parkeringstura.

För de flesta verksamheter är det svårt att ordna parkeringsplatser. Det gäller att få fram tillräckligt många, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Parkeringsnormen grund för bygglovsprövningen

Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad (pdf, 9,3 MB) ligger till grund för stadens detaljplanering och för bygglovsprövning. Normvärdena är vägledande för att skapa tillräckligt många parkeringsplatser för det behov som fastighetens boende och verksamheter behöver. Utgångspunkten är att parkeringen i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.

Läs mer om parkeringsplatser i Helsingborgs stad.