Hiss

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar.

Hiss.

Om det finns bostäder i en- och tvåfamiljshus som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Hissen ska besiktigas av ett auktoriserat besiktningsorgan. Om besiktningsmannen finner att hissen har brister med betydelser för säkerheten är han skyldig att skicka en kopia av besiktningsprotokollet till stadsbyggnadsnämnden. Nämnden kan sedan förbjuda att hissen används tills bristerna är avhjälpta.

Reglerna för hissar finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och råd finns i Boverkets allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?