Tele- och mobilmaster

Du behöver normalt ansöka om bygglov för en tele- eller mobilmast. Det finns riktlinjer som bland annat ska underlätta för dig i bygglovsprocessen.

Telemast.

Bygglov för mast/antenn på befintlig byggnad ska sökas om

  • de påtagligt ändrar byggnadens karaktär.
  • de är tydligt exponerade i landskaps- och stadsbilden.
  • det finns bevarandeföreskrifter i området eller för byggnaden.

Du behöver inte bygglov för apparatrum inne i en befintlig byggnad, men däremot för en fristående ny byggnad (ofta kallad teknikbod). Du kan dock behöva göra en anmälan

Riktlinjer för mobilmaster

I takt med att mobiltrafiken ökar behövs fler antenner och master. Men de påverkar omgivningen och kan upplevas som störande i stads- och landskapsbilden. I Helsingborg finns riktlinjer, som bland annat ska underlätta för dig i bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?