Avgifter för livsmedelsföretag

Din livsmedelsverksamhet betalar en engångsavgift för att bli registrerad hos miljönämnden. Därefter betalar du för planerade och eventuella uppföljande kontroller som miljöförvaltningen gör i din verksamhet. Från år 2022 ändras systemet för livsmedelsavgiften i Helsingborg, så att du betalar för tiden varje ärende tar efter att kontrollen är gjord, istället för en årlig avgift.

Ändrat avgiftssystem från 2022

1 januari 2022 ändras systemet för livsmedelsavgiften i Helsingborgs stad. Ändringen gäller alla livsmedelsverksamheter och gör att du inte längre får en faktura från miljöförvaltningen i början av året med en årlig avgift för planerad kontroll. Istället baseras avgiften på tiden (antal timmar) som har lagts ner i varje kontrollärende. Du betalar efter att kontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, så kallad efterhandsdebitering.

Det här innebär till exempel att verksamheter som har få kontrolltimmar enligt riskklassningen och därmed kontroll vartannat eller var tredje år, inte längre betalar i början av varje år, utan först efter att den senaste kontrollen har gjorts.

Avgiftssystemet ändras med den nya livsmedelsavgiftsförordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF som ska införas senast 2024. I Helsingborg har miljönämnden föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att gå över till efterhandsdebitering redan 2022, eftersom det är en ändring som har varit efterfrågad av verksamheter och aktörer i livsmedelsbranschen.

Du betalar för tiden ärendet tar efter kontrollen

I tiden för varje kontrollärende räknas miljöinspektörens förberedelser, kontroll och efterarbete i ärendet. Det handlar till exempel  om att planera kontrollens innehåll utifrån tidigare kontrollresultat och aktuella kontrollplaner, kontrollera företagsuppgifter,  granska redovisningar, göra bedömningar, ta beslut och skriva kontrollrapport. Du betalar alltså för den tid som totalt har lagts ner i ärendet och inte bara för den tid som inspektören är på plats i din verksamhet, precis som tidigare .

I det ändrade avgiftssystemet betalar du en avgift baserad på antalet timmar som lagts ner i kontrollärendet. Det betyder att kan du få betala för både fler och färre timmar än den planerade tiden för kontroll i din verksamhets riskklassning. Vid riskklassningen har du fått en kontrolltid som är det genomsnitt timmar som din verksamhet kommer att kontrolleras varje år, sett över en treårsperiod. Därför kan avgiften nu bli högre det ena året och lägre det andra, beroende på hur kontrolltimmarna fördelas över olika år.

Här är några saker som påverkar tiden varje ärende tar och hur mycket du får betala:

  • risk- och erfarenhetsklassningen av din verksamhet
  • hur innehållet i kontrollen är planerat respektive år
  • vilka områden som ska kontrolleras eller följas upp
  • hur förberedd du och din personal är för kontrollen
  • hur välskött verksamheten är
  • vad som behöver granskas och bedömas
  • om miljönämnden behöver besluta om åtgärder i verksamheten.

Aktuell timavgift för livsmedelskontroll

Vid varje nytt år höjs timavgiften för att följa kommunens kostnadsutveckling enligt ett kommunindex från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vad timavgiften eller taxan blir för nästa år beslutas i miljönämnden i november.

Följande taxa gäller från och med 1 januari 2023:

  • Timavgift: 1418 kronor.
  • Avgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1214 kronor.

Indexuppräkning av livsmedelstaxan (pdf, 250 kB)

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel(pdf, 311 kB)

Avgift för att registrera innan du startar

Alla livsmedelsverksamheter behöver vara registrerade hos miljönämnden. Du skickar in din anmälan till miljöförvaltningen senast två veckor innan start och betalar en fast avgift som motsvarar 1,5 timmes handläggningstid, vilket ger en avgift på 1719 kronor med 2022 års taxa för registrering. Vissa verksamheter måste bli godkända av Livsmedelsverket innan de får starta, till exempel slakterier, mejerier och fiskerianläggningar.

Avgift för uppföljande kontroll

Om din livsmedelsverksamhet inte följer lagstiftningen kan miljöförvaltningen behöva göra en eller flera uppföljande kontroller för att säkerställa att din verksamhet har gjort åtgärder. Du betalar för den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timavgift på 1418 kronor.

Avgift för att utreda upplysningar och RASFF-meddelanden

Exempel är anmälningar från allmänheten om misstänkt matförgiftning eller brister i en verksamhet som sedan utreds av miljöförvaltningen. Ett annat är utredning som görs efter ett meddelande i systemet för snabb varning (RASFF) som är nödvändig för att spåra eller återkalla varor efter att en aktör fått varningen. Timavgiften för att utreda upplysningar och följa upp RASFF-meddelanden är 1418 kronor.

Avgift för import- och exportkontroll

För att kontrollera import och export av olika varor enligt lagstiftningen,   och ta prover på importerade livsmedel, tar miljönämnden ut en timavgift för den tid (antalet timmar) som har lagts ner i ärendet. Timavgiften för import- och exportkontroll är 1418 kronor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00