Placering och storlek

Hur stor din uteservering får vara och var den kan placeras beror på var i staden den ska ligga och hur miljön runt den ser ut.

Lätt att ta sig fram

Oavsett var din uteservering ska ligga ska det finnas en fri och tillgänglig gångyta utan hinder, för att det ska vara enkelt att ta sig fram. Exempel på hinder är: stolpar, skyltar, träd, krukor och parkeringsautomater. Uteserveringen ska placeras så den inte är i vägen för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, fotgängare, trafik, transporter eller räddningstjänst.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna för uteserveringar är olika från plats till plats, beroende på om uteserveringen ligger på en gångbana eller på ett torg. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som utvärderar och bedömer om placeringen och storleken som du vill använda till en uteservering är lämplig samt hur stor yta du kan ta i anspråk.

En uteservering får till exempel inte stå på, eller ligga i direkt anslutning, till en cykelbana. Brandposter, rökluckor, avstängningsventiler, kabelbrunnar, elskåp och liknande ska vara tillgängliga och får inte täckas över eller skadas. Uteserveringen får inte heller skada några träd. Fråga stadsbyggnadsförvaltningen om din tänkta plats är lämplig för en uteservering.

Fritt utrymme

På en gångbana där det inte rör sig alltför många människor ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 1,5 meter.

På en gångbana där det inte rör sig alltför många människor ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 1,5 meter.

På en gångbana där många människor passerar, till exempel på en gågata eller välbesökta passager i centrum ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 2 meter.

På en gångbana där många människor passerar, till exempel på en gågata eller välbesökta passager i centrum ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 2 meter.

På en gångbana där gångytan trafikeras livligt, till exempel på en gågata eller mycket välbesökta passager i centrum, ska det fria utrymmet inklusive kantsten, vara minst 3 meter.

På en gångbana där gångytan trafikeras livligt, till exempel på en gågata eller mycket välbesökta passager i centrum, ska det fria utrymmet inklusive kantsten, vara minst 3 meter.