Annat att tänka på

När du planerar din uteservering behöver du även tänka på bland annat förankringen, renhållning och snöröjning, eventuella trappor, ramper och annat som påverkar tillgängligheten.

Förankring

Fasta förankringar på marken bör inte förekomma. Fasta infästningsanordningar som inte används kan hindra framkomligheten i staden och kan utgöra en risk för gående. Därför ska till exempel staket och parasoller i första hand stå på egna fötter.

Om du ändå vill fästa något i marken ska du först kontakta och få ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Om stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är lämplig monterar stadsbyggnadsförvaltningen infästningsanordningar på din bekostnad.

Renhållning och snöröjning

Du som har polistillstånd för att använda stadens mark ansvarar för att hålla ytan och marken närmast serveringen fri från skräp, tuggummi, cigarettfimpar, löv och ogräs. Du ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning vintertid.

Ramper och trappor

Hur rampen eller trappan ska se ut och vara utformad beror på platsens eller byggnadens karaktär. När en befintlig plats eller byggnad ska ändras för att förbättra tillgängligheten finns det dock grundregler för hur de ska utformas. Du kan läsa om grundreglerna i Boverkets ”Enkelt avhjälpta hinder”, en broschyr som du kan ladda ner från boverket.se genom att söka på ”Enkelt avhjälpta hinder”.

Terrassvärmare och marschaller

Du behöver tillstånd för hantering av gasol om du har mer än 60 liter (vilket motsvarar två stycken P11). Du söker tillstånd hos brandförsvaret. Du ska placera värmarna på ett säkert sätt så att de inte riskerar att välta. Information om terrassvärmare och ansökningsblankett för tillstånd kan du ladda ner från brandförsvarets webbplats. Sök på terrassvärmare.

Marschaller är olämpliga då de utgör en risk, särskilt för personer med synnedsättning.

Tillgänglighet

Alla personer ska kunna nå och använda din uteservering, även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, användare av rullstol eller rollator och personer med nedsatt syn. Se även Helsingborgs stads Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,1 MB).

Återställning

När serveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa den i ursprungligt skick. Eventuella infästningsanordningar i marken får inte utgöra någon risk för passerande.

Godkännande

Du behöver ett godkännande från din fastighetsägare för din uteservering.