Särskilda tips och råd

Här har vi samlat information speciellt för dig med ärenden kring flerbostadshus. Det handlar om regler för verksamheter i hemmet, om att slå ihop eller dela upp lägenheter och om hur förändringar i en lägenhet kan påverka hela huset.

Liten verksamhet hemma

Du behöver inte bygglov om du ska använda ett rum hemma för kontor för den som bor där. Om hela eller delar av lägenheten ska användas för något annat, till exempel en tandläkarmottagning eller en frisörssalong, behöver du bygglov för ändrad användning.

Slå ihop eller dela upp lägenheter

Du behöver inte bygglov för att slå ihop lägenheter, men däremot för att dela upp en lägenhet i flera. Ibland finns det begränsningar i detaljplanen hur många lägenheter som får finnas. Ofta är brandskyddet en avgörande punkt vid delning, speciellt om det är en lägenhet i två eller fler våningar som ska delas upp.

Förändringar kan påverka hela huset

När du planerar att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet kan det påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Om du ska göra ingrepp i bärande konstruktioner med mera behöver du göra en anmälan. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har också regler i sina stadgar om vad som gäller, även om det inte behövs bygglov eller anmälan.

Basanpassningsprogram för flerbostadshus

Vid kommunal markanvisning och när exploateringsavtal sluts ska du som bygger nya flerbostadshus följa Helsingborgs basanpassningsprogram för flerbostadshus (pdf, 482 kB). Syftet med programmet är att på sikt ge ännu mer tillgängliga och användbara lägenheter.

Basanpassningsprogrammet ska ligga till grund för avtal med byggherrar om att bygga ännu mer tillgängligt och användbart än vad nuvarande bygglagstiftning om tillgänglighet kräver. Grundläggande krav är att bygga enligt gällande bygglagstiftning, Boverkets byggregler BBR, och Svensk standard. Utöver detta ställer Helsingborgs stad ett antal krav i basanpassningsprogrammet som gäller vid nybyggnation.