Efter tillsynen

I början av varje vecka går tillståndsenheten igenom den tillsyn som har gjorts under föregående vecka.

Om det inte finns några anmärkningar eller synpunkter händer följande:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev där vi konstaterar att tillsyn har gjorts och att inga anmärkningar finns. Målsättningen är att detta ska ske senast tio arbetsdagar efter tillsynen.

Om du får en anmärkning

I de fall det finns några anmärkningar eller synpunkter att arbeta vidare med:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev.

En anmärkning i tillsynsprotokollet betyder inte att det i juridisk mening blir en anmärkning (erinran, varning, återkallelse). Tillståndsenheten kan bedöma att inte gå vidare, eller bara följa upp med en ny tillsyn, för att vi förutsätter att serveringsstället rättar till det felaktiga.

För en mindre förseelse

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att en ny tillsyn kommer att göras inom kort. Då vill vi att bristerna ska vara åtgärdade.

Om bristen är allvarlig

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att ett tillsynsärende har öppnas. Det betyder att vi påbörjar en utredning för att ompröva om du uppfyller kraven för ditt serveringstillstånd.