Tillsynsplan

Alkohollagen är en skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten på alkohol begränsas genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol.

Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs. För tillsyn tas en avgift ut.

Syftet med en tillsynsplan är att få en tydlig struktur på arbetet, med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn.

Förebyggande tillsyn är både en rådgivande och förebyggande verksamhet. Genom kunskaper och samarbete kan problem undvikas, både för den enskilde krögaren och för kommunen. Förebyggande tillsyn består av:

  • utbildningsinsatser på uppdrag av KROG-projektet
  • samarbete med krögarnätverket
  • avtalade besök från tillståndsenhetens handläggare för att finna fler former för information och vidare erfarenhetsutbyte med stadens krögare.

Inre tillsyn betyder att man kontrollerar om förutsättningarna för tillstånd fortfarande finns, till exempel vad gäller brandsäkerhet eller om företaget som har tillståndet sköter sig ekonomiskt och i övrigt. Det finns en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter, till exempel ska polisen underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.
Den inre tillsynen består av information från och samarbete med andra myndigheter i form av:

  • inplanerade möten
  • möten och annan information på förekommen anledning.

Yttre tillsyn är den tillsyn där tyngdpunkten ligger i en kontroll av att alkohollagen följs ute på krogarna. Man tittar då på hur verksamheten bedrivs med tanke på  ordning och nykterhet och att försäljningen sker som det står i tillståndsbeviset. Yttre tillsyn består av:

  • de kontroller tillståndsenhetens personal gör vid planerade och oanmälda besök på serveringsstället. Tillsynen görs utifrån en löpande riskbedömning. Antalet planerade besök per serveringsställe varierar beroende på öppettider, geografiskt läge, mängd serverad alkohol enligt restaurangrapporten, målgrupp och så vidare.
  • besök på förekommen anledning.

Genom vår tillsyn hoppas vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott samarbete mellan staden och krogbranschen. Vårt mål är att med dessa medel bidra till att skapa en sund och trivsam krogmiljö i Helsingborg.

Tillsynsplanen revideras årligen.