Anvisningar för tobaksansökan

Här kan du läsa om hur en ansökan går till och vad som krävs för att handläggningen ska påbörjas. Ansök om tillstånd via vår e-tjänst.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsumenter. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad tidsperiod.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren. Kommunen tittar också på hur sökanden tidigare skött sin tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande i sökandeföretaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna finns tillgängliga på tillståndsenhetens hemsida och faktureras en gång per år.

Ansök via vår e-tjänst eller på pappersblankett

Vi ser helst att du ansöker via vår e-tjänst för snabbare handläggning. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du använda dig av vår pappersblankett. Blanketten kan fyllas i på datorskärmen och skrivas ut eller skrivas ut och fyllas i för hand. Tänk på att texta tydligt.
Ansökan ska skrivas under av bolagets behöriga firmatecknare.

Ansökan skickas antingen via post till:

Helsingborgs stad
Socialförvaltningen
Tillståndsenheten
251 89 Helsingborg

Du kan också skanna in ansökan och skicka via e-post till tillstandsenheten@helsingborg.se

Betala in ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften (Se alla avgifter) sätts in på Helsingborgs stads plusgirokonto 94 45 93-3. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva försäljningsställets namn samt vad ansökan avser. Exempel: Tobbes Tobak, Ansökan detaljhandelstillstånd tobak.

Handlingar som ska bifogas ansökan

Nedan finner du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan. Samtliga handlingar ska bifogas oavsett om du ansöker via e-tjänsten eller via blanketten. För att handläggningen ska kunna påbörjas krävs att alla relevanta handlingar enligt nedanstående förteckning kommit till tillståndsenheten.

1. Handling som styrker att ansökningsavgiften är betald
2. Köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal

Köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

3. Ägarförhållanden m.m.

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

Aktiebolag: Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Ägarförhållandena i ägarbolag ska också styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag: Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

4. Eventuell fullmakt

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

5. Redogörelse för kostnader och finansiering från de senaste tre åren

Blanketten för kostnader och finansiering ska bifogas ansökan. Blanketten finns att hämta här. På denna ska du redogöra för kostnader och finansiering i verksamheten från de senaste tre åren. Det kan till exempel röra sig om kostnader och finansiering vid köpet, uppstarten eller senare investeringar i verksamheten.

Om verksamheten köpts inom de senaste tre åren ska ni redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.

De medel som används till köpesumman ska i normalfallet vara överförda av bank och bokförda hos sökandeföretaget. Tillståndsenheten ska kunna se att utbetalningen slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpesumman.

Handlingar som styrker uppgifterna om finansiering ska bifogas ansökan. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.

Är det fråga om privata lån ska det framgå var de medel som långivaren lånat ut kommer ifrån, t.ex. om pengarna kommer från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

6. Hyreskontrakt

Om sökanden inte äger samtliga lokaler som används i verksamheten ska hyreskontrakt för dessa bifogas. Hyreskontraktet ska vara undertecknat av samtliga parter.

7. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet.

Kommunen tillhandahåller ett exempel på egenkontrollprogram som ni kan fylla i och bifoga ansökan. Exemplet kan hämtas på tillståndsenhetens hemsida.

Handläggning av ansökan

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, det vill säga då alla handlingar har lämnats in och ansökningsavgiften är betald, ska kommunen fatta beslut inom fyra månader. Vanligtvis är handläggningstiden dock betydligt kortare än så. Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet även på remiss till Tullverket.

Kommunen skickar även en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretag.

När uppgifter hämtas från kreditupplysningsföretag om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

I samband med att ni ansöker om tillstånd, samtycker ni till att tillståndsenheten inhämtar samtliga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ärendet.

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

Om utredningen visar att ni uppfyller kraven kommer tillstånd att beviljas.

Om tillståndsenheten efter handläggning bedömer att ni inte uppfyller kraven för att beviljas tillstånd skrivs en utredning som ni får lämna synpunkter på. Beslut i ärendet fattas därefter av tillståndsutskottet, som sammanträder en gång i månaden.