Rökfria miljöer

Läs om tillsyn, vilka miljöer som ska vara rökfria, vad man inte får röka i rökfria miljöer med mera.

Tillsyn av rökfria miljöer

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria miljöerna. I Helsingborg är det Tillståndsenheten som har ansvaret för tillsynen. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna information och råd till den ansvarige. Har du frågor om rökfria miljöer vänder du dig till Tillståndsenhetens handläggare, se kontaktuppgifter till höger. Vill du lämna synpunkter eller klagomål om rökning i rökfria miljöer kan du också göra det direkt till handläggarna eller i Helsingborg stads app ”Ett bättre Helsingborg”.

Dessa miljöer ska vara rökfria

De rökfria miljöerna som regleras i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) är:

 • Barn- och ungdomsverksamhet: Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Rökförbudet gäller även utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvård: I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård: I lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik: På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och andra serveringsställen: I restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.
 • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning: I andra lokaler än ovanstående som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till: Rökning är även förbjuden i flera lokaler som allmänheten har tillträde till än de som redogjorts för under rubrikerna ovan t.ex. butiker.
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder: I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts.
 • Inhägnade idrottsplatser utomhus: På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
 • Lekplatser: På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer: Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt LTLP och som allmänheten har tillträde till.

Detta får du inte röka i de rökfria miljöerna

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Ansvaret för att rökförbudet följs

Rökfria miljöer i allmänhet

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs, nämligen ägaren eller den som på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.

På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Entréer

När det gäller lokaler och utrymmen inomhus där det råder rökförbud, är det ofta naturligt att den som ansvarar för rökförbudet inne i lokalen (exempelvis en matbutik eller en vårdcentral) också ansvarar för entrén. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum (där vanligtvis ingen butiksinnehavare har ansvar för området i omedelbar anslutning till entrén), har dock normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet vid entrén följs. Samma sak gäller entrén till ett kontorskomplex.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet

I lagen har införts en bestämmelse som ålägger den som är ansvarig för rökförbudet att genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Kraven i bestämmelsen gäller samtliga rökfria lokaler, utrymmen och områden utomhus. Vid tillämpningen måste man dock tänka på att vissa utomhusmiljöer inte alltid är tydligt avgränsade. Ibland är det antagligen inte ens möjligt att göra en tydlig avgränsning utomhus. Sådana gånger är det inte heller rimligt att kräva en tydlig markering av var rökning är förbjuden. Däremot måste den ansvarige i sådana fall tydligt informera om rökförbudet genom skyltning.

Formellt ligger det på den ansvarige att självständigt göra en bedömning av rökförbudets räckvidd och på kommunen att vid sin tillsyn avgöra om den ansvarige gjort en korrekt bedömning av detta.

Det finns ingen skyldighet för den ansvarige att informera om var rökning får ske.

Skyltning

Den som har ansvar för rökförbudet måste tydligt informera om förbudet genom skyltning. Av förarbetena till lagen framgår att man tänker sig att kravet på skyltning ska kunna uppfyllas genom ganska enkla lösningar. Det enda kravet på skyltningen är att den är tydlig. Den som ansvarar för rökförbudet får själv avgöra hur skyltningen lämpligen bör utformas  utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna.

Avvisning

Den ansvarige, eller en företrädare för denne, som ser någon som röker där rökning inte är tillåten ska vid behov informera eller tillrättavisa personen om rökförbudet. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas, dvs. uppmanas att lämna platsen. Bara poliser och ordningsvakter har dock rätt att avlägsna en person från platsen. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?