Egenkontroll av din lärmiljö

Du som driver förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, ansvarar för att inne- och utemiljön är säker och hälsosam för barn och elever. Därför måste du enligt miljöbalken ha en fungerande egenkontroll. Kravet gäller både fristående och kommunala verksamheter.

En bra egenkontroll är din kvalitetssäkring för en god inne- och utemiljö för de barn eller elever som finns i din verksamhet. I egenkontrollen ska du redovisa hur du ser till att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Du ska även dokumentera egenkontrollens olika delar. Med en fungerande egenkontroll kan du upptäcka brister och fel i tid. För att få in en bra rutin kan du samordna egenkontrollen med arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. 

Läs mer om egenkontroll av inomhusmiljön i skolan hos Folkhälsomyndigheten.

Dela på ansvaret

För att få en väl fungerande egenkontroll är det viktigt att dela på ansvaret för de olika ämnesområdena. De som får ansvar ska också ha befogenheter och resurser för det. Fastighetsägaren som hyr ut lokalen ansvarar för sin del. Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan dig och fastighetsägaren.

Ha kunskap om riskerna

Oavsett om ansvaret för kontroller, utredningar och/eller åtgärder ligger på fastighetsägaren eller på dig, så måste du ha kunskap om riskerna. Det innebär att du som verksamhetsutövare löpande ska undersöka och bedöma de hälsorisker och den miljöpåverkan som kan finnas i din verksamhet. Några exempel på risker är:

  • fukt och mögel
  • radon
  • brister i ventilationen
  • brister i utemiljön
  • avfalls- och kemikaliehantering
  • otillräcklig städning
  • buller
  • golv- och lufttemperatur.

Dokumentera dina rutiner

Du måste ha dokumenterade rutiner för en återkommande kontroll av lokaler och utemiljö i din verksamhet. En tydlig och genomtänkt dokumentation underlättar en bedömning och uppföljning av de risker som finns i verksamheten. Ett enkelt och bra sätt att dokumentera kontrollen av lokalerna och verksamheten är att utforma en checklista som ni regelbundet går igenom.

Frågor för din egenkontroll 

Här är en lista med punkter och frågor som kan besvaras i din egenkontroll. Se till att göra kontrollerna regelbundet, vanligtvis 1-2 gånger per år.

Har du fler frågor om egenkontroll? Kontakta miljöförvaltningen på miljoforvaltningen@helsingborg.se, eller via Helsingborgs stads kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?