Lag och förordning

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Transport av farligt gods på väg och järnväg regleras av lagen om transport av farligt gods och förordningen om transport av farligt gods samt av föreskrifterna i ADR-S respektive RID-S.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. På MSB:s webbplats kan du läsa mer om regler vid transport av farligt gods.