Miljözon i Helsingborg

Halten kvävedioxid är mycket hög på centrala platser som Drottninggatan, Södra Stenbocksgatan och Hälsovägen. Därför finns en miljözon i Helsingborg, som ställer miljökrav på de lastbilar och bussar som trafikerar de centrala delarna av staden.

Miljözonen ställer miljökrav på de tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar centrala staden och minskar därigenom utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar.

Miljözonen fungerar som ett välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden.

Miljözonen i Helsingborg

Miljözonen avgränsas av Hälsovägen i norr och Bryggaregatan/Sturzen Beckers gata/Kristinegatan i söder. I väster avgränsas miljözonen av Kajpromenaden/Järnvägsgatan/Malmöleden och i öster av Stenbocksgatan/Södra Stenbocksgatan.

Klicka för att se karta över miljözonen i Helsingborg (pdf).

I Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter finns den lokala trafikföreskriften för miljözon i Helsingborg.

Tillåtna fordon

Tunga lastbilar och bussar som är tillåtna i miljözon:

  • Huvudregeln är att alla tunga dieseldrivna fordon får köra i miljözon i 6 år, med undantag av fordon som tillhör Euroklass 2 och 3. De får köra i miljözon i 8 år. I båda fallen räknas tiden från första registreringsåret.
  • Fordon som är certifierat för eller uppfyller Euroklass 4 får köra i miljözon till och med år 2016, oavsett när det först är registrerat.
  • Fordon som är certifierat för eller uppfyller Euroklass 5 får köra i miljözon till och med år 2020, oavsett när det först är registrerat.

Fullständiga regler finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Broschyr förklarar reglerna

Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Mölndal och Helsingborg har tillsammans tagit fram en broschyr som på ett enklare sätt förklarar reglerna för miljözonen. Broschyren finns på svenska, engelska och tyska: