Gödselhantering

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Här kan du söka tillstånd eller dispens från miljönämnden.

Du får inte sprida stallgödsel inom och närmare än 100 meter från ett detaljplanlagt område eller inom de tätbebyggda områdena som är markerade på kartbilagorna 2A och 2B i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna utan att söka tillstånd hos miljönämnden. Det finns även tidsperioder när det är förbjudet att sprida gödsel. Men det går dock i vissa fall att söka dispens från dessa bestämmelser. På den här sidan hittar du blanketten för att söka dispens för gödselspridning.

Sprida gödsel

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt, under lämpliga väderförhållanden och i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar.

Om du som djurhållare har en för liten areal att sprida gödsel på får du avtala med någon annan lantbrukare med större spridningsareal om att ta emot gödsel. Hästägare kan i undantagsfall lämna gödsel till en avfallsanläggning.

Lagra gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på:

  • åtta månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter
  • tio månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.

Har du mellan två och tio djurenheter gäller lagringsvolymen sex månaders gödselproduktion.