Starta pedagogisk omsorg

En fristående, pedagogisk verksamhet erbjuder barnomsorg istället för förskolor och fritidshem. Om du till exempel ska starta ett familjedaghem, ansöker du om rätt till bidrag hos barn- och utbildningsnämnden. Du ska även anmäla verksamhetens lokaler till miljöförvaltningen minst sex veckor innan starten.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp i skollagen som gäller de fristående verksamheter som erbjuder pedagogisk omsorg istället för förskolor och fritidshem. Det kan också handla om:

 • öppen förskola eller fritidsverksamhet
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
 • annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk
 • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem
 • en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal
 • flerfamiljslösningar där familjer hjälps åt med omsorgen i varandras hem.

Kontakta skol- och fritidsförvaltningen om du är osäker på om den verksamhet du vill starta räknas som pedagogisk omsorg eller inte.

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets webbsida.

Ansök om rätt till bidrag

Ta kontakt med skol-och fritidsförvaltningen om du vill ansöka om bidrag för pedagogisk omsorg i Helsingborg. Din ansökan bedöms sedan utifrån stadens riktlinjer för bidrag för fristående, pedagogisk omsorg. Enligt riktlinjerna och skollagen kan barn- och utbildningsnämnden besluta om rätt till bidrag för din verksamhet om den:

 • har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet
 • inte innebär påtagliga, negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet
 • är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för
 • inte har oskäligt höga avgifter.

Anmäl starten och lokalerna

När du planerar att starta en fristående, pedagogisk verksamhet, som inte ska drivas i hemmiljö, är du skyldig att anmäla det till miljöförvaltningen. Du gör anmälan skriftligt i stadens e-tjänst minst sex veckor innan starten. Den ska innehålla en beskrivning av verksamheten, ritningar och tekniska beskrivningar. När du loggar in i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn.

Lärmiljön är ditt ansvar

Du är ansvarig för att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Med din anmälan får miljöförvaltningen möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara och klarar kraven när det gäller påverkan på hälsa och miljö för de som ska vara där. Kraven är desamma för både fristående och kommunala verksamheter, och handlar bland annat om:

 • att ventilationen ska vara tillräcklig
 • att ljudmiljö, ljus- och temperaturförhållanden ska vara bra i lokalerna
 • att det inte ska finnas problem med fukt eller radon
 • att lokalerna är utformade för att underlätta städning.

Avgift för anmälan och tillsyn

För bedömning av en anmälan tar miljöförvaltningen ut en fast avgift. När en verksamhet har startat tar vi sedan ut en årlig avgift för vår tillsyn enligt miljöbalken. Hur stor den är beror på verksamhetens inriktning och omfattning.

Om du en fristående, pedagogisk verksamhet utan att anmäla det till miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?